การวัดและประเมินผลการศึกษา ภาค ข (วิชาการศึกษา)

การวัดและประเมินผลการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – การวัดและประเมินผลการศึกษา
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุปผลการศึกษาตามวันและเวลาที่สถาบันกําหนด สถาบันอาจอนุญาตเลื่อนการประเมินได้ในกรณีต่อไปนี้ ข้อใดผิด

 
 
 
 
 

2.

ข้อใดไม่ได้อยู่ในระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา

 
 
 
 

3.

ข้อใดไม่ใช่การประเมินผลเพื่อนำไปตัดสินการเรียนรายวิชา

 
 
 
 

4.

ครูประยุทธ์ต้องการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ครูประยุทธ์ควรเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด

 
 
 
 

5.

การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับใด ดำเนินการเพื่อการตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาคและรายปี

 
 
 
 

6.

นักศึกษา ทล.บ. ที่ย้ายสถาบันระหว่างภาคเรียน ให้ดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

7.

การตัดสินผลการศึกษาเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ทล.บ. ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้ ข้อใดไม่ได้ระบุไว้

 
 
 
 

8.

ใครเป็นผู้ตัดสินผลการเรียนรายวิชา

 
 
 
 

9.

หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบการสอบ V-NET

 
 
 
 

10.

PISA ย่อมาจากข้อใด

 
 
 
 

11.

ข้อใดไม่ต้องเข้ารับการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

 
 
 
 

12.

พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของใคร และคณะ

 
 
 
 

13.

ทล.บ. ย่อมาจากข้อใด

 
 
 
 

14.

ตัวเลขแสดงระดับผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา 0 หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

15.

Measurement หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

16.

ข้อใดมีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการศึกษาหลักสูตร ทล.บ.

 
 
 
 

17.

อาศัยอำนาจตามข้อใดในการออก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562

 
 
 
 

18.

ข้อใดไม่ใช่การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียน

 
 
 
 

19.

พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) มี 6 ระดับ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 
 
 
 

20.

ระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) เกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่าเท่าใด

 
 
 
 

21.

สถาบันจะรับโอนผลการศึกษารายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่ง ก.พ. รับรองคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ของสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกําหนดดังนี้ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

22.

ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) มี 5 ขั้น ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 
 
 

23.

พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วชำนิชำนาญ หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

24.

ระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่าเท่าใด

 
 
 
 

25.

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเครื่องมือวัดและประเมินผล

 
 
 
 

26.

เวลาเปิดเรียนเต็มตามปกติของหลักสูตร ทล.บ. ต้องไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ กี่สัปดาห์

 
 
 
 

27.

V-NET ย่อมาจากอะไร

 
 
 
 

28.

ตัวอักษรแสดงผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา “ม.ผ.”  หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

29.

การเลือกวิธีประเมินผลการเรียนรู้ ข้อใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

30.

เมื่อได้ทําการวัดและประเมินผลการศึกษาแล้วได้ระดับผลการศึกษาไม่ผ่าน ให้บันทึกอย่างไร ลงในใบแสดงผลการศึกษาช่อง “ระดับผลการศึกษา”

 
 
 
 

31.

การวัดในลักษณะใดต่อไปนี้ที่มีความเป็นปรนัยต่ำที่สุด

 
 
 
 

32.

ตัวเลขแสดงระดับผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา 3.5 หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

33.

การประเมินผลในชั้นเรียนเป็นหน้าที่ของใคร

 
 
 
 

34.

การจัดการระบบงานวัดผลและประเมินผลการเรียน ประกอบด้วยงานในข้อใด

 
 
 
 

35.

ตัวอักษรแสดงผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา “ข.ส.”  หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

36.

จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลคือข้อใด

 
 
 
 

37.

IOC หมายถึง อะไร

 
 
 
 

38.

ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมด้านนี้อาจไม่เกิดขึ้นทันที หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

39.

จิตพิสัย (Affective Domain) มี 5 ระดับ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 
 
 

40.

ตัวเลขแสดงระดับผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา 4.0 หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

41.

Evaluation หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

42.

บิดาการวัดผลของประเทศไทย คือ ใคร

 
 
 
 

43.

ลักษณะข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์มุ่งหวังที่จะวัดอะไรเป็นสำคัญ

 
 
 
 

44.

ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ดี ข้อใดสำคัญที่สุด

 
 
 
 
 
 
 

45.

ข้อใดคือปรัชญาของการวัดผล

 
 
 
 

46.

ตัวเลขแสดงระดับผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา 1.5 หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

47.

ตัวอักษรแสดงผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา “ข.ร.”  หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

48.

ตัวเลขแสดงระดับผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา 2.5 หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

49.

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) จะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทําภายใน กี่วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน

 
 
 
 

50.

พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา ความคิด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึงข้อใด