การวัดและประเมินผลการศึกษา ภาค ข (วิชาการศึกษา)

การวัดและประเมินผลการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – การวัดและประเมินผลการศึกษา
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเครื่องมือวัดและประเมินผล

 
 
 
 

2.

ตัวเลขแสดงระดับผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา 3.5 หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

3.

ตัวอักษรแสดงผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา “ข.ร.”  หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

4.

ข้อใดไม่ต้องเข้ารับการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

 
 
 
 

5.

ข้อใดไม่ได้อยู่ในระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา

 
 
 
 

6.

นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุปผลการศึกษาตามวันและเวลาที่สถาบันกําหนด สถาบันอาจอนุญาตเลื่อนการประเมินได้ในกรณีต่อไปนี้ ข้อใดผิด

 
 
 
 
 

7.

การวัดในลักษณะใดต่อไปนี้ที่มีความเป็นปรนัยต่ำที่สุด

 
 
 
 

8.

หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบการสอบ V-NET

 
 
 
 

9.

พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของใคร และคณะ

 
 
 
 

10.

การเลือกวิธีประเมินผลการเรียนรู้ ข้อใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

11.

พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วชำนิชำนาญ หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

12.

จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลคือข้อใด

 
 
 
 

13.

ตัวเลขแสดงระดับผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา 0 หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

14.

ตัวเลขแสดงระดับผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา 1.5 หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

15.

ข้อใดไม่ใช่การประเมินผลเพื่อนำไปตัดสินการเรียนรายวิชา

 
 
 
 

16.

อาศัยอำนาจตามข้อใดในการออก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562

 
 
 
 

17.

ตัวอักษรแสดงผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา “ข.ส.”  หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

18.

ระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) เกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่าเท่าใด

 
 
 
 

19.

สถาบันจะรับโอนผลการศึกษารายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่ง ก.พ. รับรองคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ของสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกําหนดดังนี้ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

20.

ลักษณะข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์มุ่งหวังที่จะวัดอะไรเป็นสำคัญ

 
 
 
 

21.

จิตพิสัย (Affective Domain) มี 5 ระดับ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 
 
 

22.

ข้อใดมีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการศึกษาหลักสูตร ทล.บ.

 
 
 
 

23.

ข้อใดคือปรัชญาของการวัดผล

 
 
 
 

24.

PISA ย่อมาจากข้อใด

 
 
 
 

25.

IOC หมายถึง อะไร

 
 
 
 

26.

Evaluation หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

27.

ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) มี 5 ขั้น ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 
 
 

28.

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) จะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทําภายใน กี่วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน

 
 
 
 

29.

ตัวอักษรแสดงผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา “ม.ผ.”  หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

30.

ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมด้านนี้อาจไม่เกิดขึ้นทันที หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

31.

นักศึกษา ทล.บ. ที่ย้ายสถาบันระหว่างภาคเรียน ให้ดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

32.

เมื่อได้ทําการวัดและประเมินผลการศึกษาแล้วได้ระดับผลการศึกษาไม่ผ่าน ให้บันทึกอย่างไร ลงในใบแสดงผลการศึกษาช่อง “ระดับผลการศึกษา”

 
 
 
 

33.

พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา ความคิด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

34.

ครูประยุทธ์ต้องการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ครูประยุทธ์ควรเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด

 
 
 
 

35.

V-NET ย่อมาจากอะไร

 
 
 
 

36.

ข้อใดไม่ใช่การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียน

 
 
 
 

37.

การประเมินผลในชั้นเรียนเป็นหน้าที่ของใคร

 
 
 
 

38.

ระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่าเท่าใด

 
 
 
 

39.

ทล.บ. ย่อมาจากข้อใด

 
 
 
 

40.

ตัวเลขแสดงระดับผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา 2.5 หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

41.

ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ดี ข้อใดสำคัญที่สุด

 
 
 
 
 
 
 

42.

เวลาเปิดเรียนเต็มตามปกติของหลักสูตร ทล.บ. ต้องไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ กี่สัปดาห์

 
 
 
 

43.

การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับใด ดำเนินการเพื่อการตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาคและรายปี

 
 
 
 

44.

การตัดสินผลการศึกษาเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ทล.บ. ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้ ข้อใดไม่ได้ระบุไว้

 
 
 
 

45.

การจัดการระบบงานวัดผลและประเมินผลการเรียน ประกอบด้วยงานในข้อใด

 
 
 
 

46.

ใครเป็นผู้ตัดสินผลการเรียนรายวิชา

 
 
 
 

47.

Measurement หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

48.

ตัวเลขแสดงระดับผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา 4.0 หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

49.

บิดาการวัดผลของประเทศไทย คือ ใคร

 
 
 
 

50.

พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) มี 6 ระดับ ข้อใดไม่ใช่