พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณีใด จึงให้กำหนดเป็นความลับได้เท่าที่จำเป็น

 
 
 
 
 

2.

พ.ร.ฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 1) มีผลบังคับใช้ วันที่เท่าใด

 
 
 
 

3.

พ.ร.ฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2) มีผลบังคับใช้ วันที่เท่าใด

 
 
 
 

4.

หน่วยงานใดที่มีหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะให้ส่วนราชการปฏิบัติ

 
 
 
 

5.

เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายในกี่วัน

 
 
 
 

6.

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.ฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2) คือใคร

 
 
 
 

7.

หมวด 1 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 บัญญัติไว้ด้วยเรื่องใด

 
 
 
 

8.

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย มีกี่ข้อ

 
 
 
 

9.

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการใด

 
 
 
 

10.

ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจ มุ่งผลเรื่องใด

 
 
 
 

11.

ในการปฏิบัติภารกิจใด หากส่วนราชการจำเป็นต้องได้รับอนุญาต อนุมัติ หรือความเห็นชอบจากส่วนราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนด ให้ส่วนราชการที่มีอำนาจอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบดังกล่าว แจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นคำขอทราบภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ

 
 
 
 

12.

ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
 

13.

พ.ร.ฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่เท่าใด

 
 
 
 

14.

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) เป็นปีที่เท่าใดในรัชกาลปัจจุบัน

 
 
 
 

15.

ในกรณีที่มีการยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใด ทั้งหมดหรือบางส่วน ห้ามมิให้จัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันกับส่วนราชการดังกล่าวขึ้นอีก เว้นแต่มีเหตุผลดังต่อไปนี้ ข้อใดผิด //อ่านฉบับแก้ไข

 
 
 
 

16.

“การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ” บัญญัติไว้ในหมวดใดของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

 
 
 
 

17.

ผู้มีหน้าที่จัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คือใคร

 
 
 
 

18.

พ.ร.ฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2) ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด

 
 
 
 

19.

ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง

 
 
 
 

20.

พ.ร.ฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 1) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่เท่าใด

 
 
 
 

21.

เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.ฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 1) ยกเว้นข้อใด

 
 
 
 

22.

ในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ส่วนราชการจะต้องปฏิบัติภารกิจนั้น จะต้องดําเนินการตามข้อใด เป็นอันดับแรก

 
 
 
 

23.

ผู้มีหน้าที่แจ้งให้ประชาชนที่มาติดต่อได้ทราบในครั้งแรกที่มาติดต่อและตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐานที่จําเป็นนั้นประชาชนได้ยื่นมาครบถ้วนหรือไม่ คือใคร

 
 
 
 

24.

ส่วนราชการใด ที่จะดําเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนนั้น จะต้องมีการกําหนดแนวทางการบริหารราชการตามข้อใด เป็นอันดับแรก

 
 
 
 

25.

มาตรา 10 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการ….

 
 
 
 

26.

การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

27.

ในทางปฏิบัติ หากมีกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากดําเนินการให้ส่วนราชการปฏิบัติอย่างไรก่อน

 
 
 
 

28.

ตาม พ.ร.ฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 คำว่า “ข้าราชการ” ไม่ได้หมายความรวมถึงข้อใด

 
 
 
 

29.

ก.พ.ร. หมายถึงหน่วยงานใด

 
 
 
 

30.

ในกระทรวงหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่จะต้องให้ส่วนราชการภายในกระทรวงรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดตั้ง…

 
 
 
 

31.

“ข้อใดไม่ใช่” การให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะกรรมการประเมินอิสระ ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ดังต่อไปนี้

 
 
 
 

32.

ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถืออะไร เป็นศูนย์กลางในการบริการจากรัฐ

 
 
 
 

33.

ตาม พ.ร.ฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 คำว่า “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

34.

การบริหารแบบบูรณาการร่วมกันมุ่งให้เกิด

 
 
 
 

35.

กรณีใด มิใช่ กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่การปฏิบัติราชการ ต้องกําหนดเป็นความลับได้เท่าที่จําเป็น

 
 
 
 

36.

ผู้มีอํานาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรฐานกํากับการปฏิบัติราชการคือใคร

 
 
 
 

37.

ในวาระเริ่มแรก การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ตามมาตรา 16 (แก้ไขโดยมาตรา 9 ฉบับที่ 2) ให้จัดทำเป็นแผน 3 ปี โดยมีห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ปีงบประมาณใดถึงปีงบประมาณเท่าใด

 
 
 
 

38.

ข้อใดไม่ใช่ “ส่วนราชการ” ตามความหมายใน พรฏ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

 
 
 
 

39.

ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนั้น ส่วนราชการจะต้องมีแนวทางในการบริหารราชการกี่ข้อ

 
 
 
 

40.

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ ข้อใดผิด

 
 
 
 

41.

เมื่อส่วนราชการใดได้ดำเนินงานไปตามเป้าหมาย โดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ ให้หน่วยงานใด เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพ

 
 
 
 

42.

กรณีองค์กรมหาชน หรือ รัฐวิสาหกิจใด ไม่จัดให้มีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการให้องค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจนั้น ดําเนินการให้ถูกต้องคือใคร

 
 
 
 

43.

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.ฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 1) คือใคร

 
 
 
 

44.

ในการกําหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ความสุขของประชาชนและสอดคล้องตามข้อใด

 
 
 
 

45.

ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนระยะกี่ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ //อ่านฉบับแก้ไข

 
 
 
 

46.

พ.ร.ฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 มีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตรา

 
 
 
 

47.

ในกรณีที่ส่วนราชการได้ดำเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ให้หน่วยงานใดเสนอคณะรัฐมนตรี “จัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบำเหน็จความชอบ”

 
 
 
 

48.

ตาม พ.ร.ฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 คำว่า “ส่วนราชการ” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

49.

การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ต้องกระทำโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่หน่วยงานใด เป็นผู้กำหนด

 
 
 
 

50.

หน่วยงานใดที่มีหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี