สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

ฟิล์มสตริป เป็นสื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

2.

ตัวหนังสือหรืออักษร สัญลักษณ์ทางคำพูดที่เป็นเสียงพูด เป็นสื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

3.

นวัตกรรมในข้อใดเหมาะสําหรับเป็นนวัตกรรมที่ครูนําไปใช้ประโยชน์โดยตรง

 
 
 
 

4.

ข้อใดไม่ใช่สื่อการสอนประเภททัศนสัญลักษณ์

 
 
 
 

5.

การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ต้องคำนึงปัจจัยต่างๆ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

6.

สื่อประเภทใดที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี

 
 
 
 

7.

สื่อที่ใช้ในวงการศึกษา จำแนกตามรูปแบบ(Form) ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 
 

8.

ข้อใดไม่ใช่สื่อประเภทอุปกรณ์

 
 
 
 

9.

สิ่งที่ช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น คืออะไร

 
 
 
 

10.

หากอันตรายไม่สะดวกต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ควรใช้สื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

11.

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยู่ในหมวดใดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

 
 
 
 

12.

สื่อการสอนใด ที่ครูต้องจัดทําขึ้นเอง

 
 
 
 

13.

สื่อการเรียนการสอนจำแนกตามประสบการณ์ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

14.

การจัดแบ่งการเรียนรู้ของคนออกเป็นขั้นต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า กรวยประสบการณ์ เป็นแนวคิดของใคร

 
 
 
 

15.

ข้อใดหมายถึง ห้องเรียนเสมือนจริง

 
 
 
 

16.

ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบในการเรียนการสอน

 
 
 
 

17.

สื่อการเรียนการสอนจำแนกตามประสบการณ์ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

18.

แผนภูมิแผนภาพ แผนที่ แผนผัง ภาพโฆษณา การ์ตูน เป็นสื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

19.

โฮมเพจ เปรียบได้กับสิ่งใด

 
 
 
 

20.

สื่อการสอนที่ดี ข้อใดสำคัญที่สุด

 
 
 
 

21.

สิ่งที่เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ คืออะไร

 
 
 
 

22.

ภาพยนตร์ เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใด

 
 
 
 

23.

สื่อกลางให้นักเรียนได้เรียนจากของจริง เป็นสื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

24.

ข้อใดไม่ใช่สื่อการเรียนการสอนที่จําแนกตามประสบการณ์

 
 
 
 

25.

การแบ่งสื่อการเรียนการสอนตามลักษณะและการใช้ สามารถแบ่งได้กี่ประเภท

 
 
 
 

26.

สิ่งที่เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ คืออะไร

 
 
 
 

27.

สื่อที่จัดว่า เป็นขั้นที่เป็นนามธรรมมากที่สุด คือข้อใด

 
 
 
 

28.

การเรียนรู้จากของจริง จัดเป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทใด

 
 
 
 

29.

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือข้อใด

 
 
 
 

30.

สื่อที่เป็นกระบวนการต่าง ๆให้ผู้ฟังแลเห็นไปด้วย เป็นสื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

31.

ข้อใดเป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทเทคนิค/วิธีการ

 
 
 
 

32.

การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การนําแนวคิด หลักการเทคนิควิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆ หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

33.

กรวยประสบการณ์ มาจากภาษาอังกฤษคำว่าอะไร

 
 
 
 

34.

สื่อที่ใช้ในวงการศึกษา แบ่งตามลักษณะทั่วไปได้ 3 ลักษณะ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

35.

 หนังสือแบบเรียน เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใด

 
 
 
 

36.

แผนภาพ (Diagram) เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใด

 
 
 
 

37.

ภาพยนตร์ จัดว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนใด

 
 
 
 

38.

กรวยประสบการณ์”  (Cone of  Experience)  มีกี่ขั้น

 
 
 
 

39.

บทบาทของสื่อการเรียนการสอน คืออะไร

 
 
 
 

40.

ถ้าท่านเป็นครูสอนที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย แล้วจะสอนให้เด็กรู้จักลักษณะของ เครื่องยนต์ จะใช้สื่อการสอนใด

 
 
 
 

41.

ผู้รับสื่อนี้จะได้เห็น ได้จับ ได้ทำ ได้รู้สึก และได้ดมกลิ่นจากของจริง  เป็นสื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

42.

ข้อใดไม่ใช่บทบาทของสื่อในการเรียนการสอน

 
 
 
 

43.

ข้อใดคือสื่อการเรียนรู้พื้นฐานสําหรับการเรียนการสอน

 
 
 
 

44.

สื่อที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดสร้างสรรค์มีส่วนร่วม และได้รับข้อมูลย้อนกลับด้วยตัวของเขาเอง เป็นสื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

45.

Innovation คืออะไร

 
 
 
 

46.

สิ่งที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน คืออะไร

 
 
 
 

47.

สื่อการสอนประเภทใด ที่เหมาะสมสําหรับให้ผู้เรียนใช้เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 
 
 
 

48.

สื่อที่สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น เป็นสื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

49.

คุณค่าของสื่อการสอนที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือข้อใด

 
 
 
 

50.

 วิทยุ เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใด