สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

ตัวหนังสือหรืออักษร สัญลักษณ์ทางคำพูดที่เป็นเสียงพูด เป็นสื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

2.

สื่อที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดสร้างสรรค์มีส่วนร่วม และได้รับข้อมูลย้อนกลับด้วยตัวของเขาเอง เป็นสื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

3.

สื่อการเรียนการสอนจำแนกตามประสบการณ์ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

4.

ฟิล์มสตริป เป็นสื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

5.

ภาพยนตร์ จัดว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนใด

 
 
 
 

6.

แผนภาพ (Diagram) เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใด

 
 
 
 

7.

ข้อใดไม่ใช่สื่อการสอนประเภททัศนสัญลักษณ์

 
 
 
 

8.

ข้อใดไม่ใช่บทบาทของสื่อในการเรียนการสอน

 
 
 
 

9.

ภาพยนตร์ เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใด

 
 
 
 

10.

สิ่งที่ช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น คืออะไร

 
 
 
 

11.

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยู่ในหมวดใดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

 
 
 
 

12.

การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ต้องคำนึงปัจจัยต่างๆ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

13.

สื่อที่จัดว่า เป็นขั้นที่เป็นนามธรรมมากที่สุด คือข้อใด

 
 
 
 

14.

สื่อที่สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น เป็นสื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

15.

ข้อใดหมายถึง ห้องเรียนเสมือนจริง

 
 
 
 

16.

สื่อที่เป็นกระบวนการต่าง ๆให้ผู้ฟังแลเห็นไปด้วย เป็นสื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

17.

กรวยประสบการณ์ มาจากภาษาอังกฤษคำว่าอะไร

 
 
 
 

18.

แผนภูมิแผนภาพ แผนที่ แผนผัง ภาพโฆษณา การ์ตูน เป็นสื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

19.

หากอันตรายไม่สะดวกต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ควรใช้สื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

20.

 วิทยุ เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใด

 
 
 
 

21.

สื่อการสอนที่ดี ข้อใดสำคัญที่สุด

 
 
 
 

22.

ข้อใดไม่ใช่สื่อการเรียนการสอนที่จําแนกตามประสบการณ์

 
 
 
 

23.

 หนังสือแบบเรียน เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใด

 
 
 
 

24.

สื่อที่ใช้ในวงการศึกษา จำแนกตามรูปแบบ(Form) ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 
 

25.

คุณค่าของสื่อการสอนที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือข้อใด

 
 
 
 

26.

สื่อกลางให้นักเรียนได้เรียนจากของจริง เป็นสื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

27.

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือข้อใด

 
 
 
 

28.

สิ่งที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน คืออะไร

 
 
 
 

29.

กรวยประสบการณ์”  (Cone of  Experience)  มีกี่ขั้น

 
 
 
 

30.

สื่อที่ใช้ในวงการศึกษา แบ่งตามลักษณะทั่วไปได้ 3 ลักษณะ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

31.

ข้อใดไม่ใช่สื่อประเภทอุปกรณ์

 
 
 
 

32.

การแบ่งสื่อการเรียนการสอนตามลักษณะและการใช้ สามารถแบ่งได้กี่ประเภท

 
 
 
 

33.

ข้อใดเป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทเทคนิค/วิธีการ

 
 
 
 

34.

สื่อการสอนประเภทใด ที่เหมาะสมสําหรับให้ผู้เรียนใช้เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 
 
 
 

35.

ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบในการเรียนการสอน

 
 
 
 

36.

บทบาทของสื่อการเรียนการสอน คืออะไร

 
 
 
 

37.

นวัตกรรมในข้อใดเหมาะสําหรับเป็นนวัตกรรมที่ครูนําไปใช้ประโยชน์โดยตรง

 
 
 
 

38.

สื่อประเภทใดที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี

 
 
 
 

39.

การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การนําแนวคิด หลักการเทคนิควิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆ หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

40.

ถ้าท่านเป็นครูสอนที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย แล้วจะสอนให้เด็กรู้จักลักษณะของ เครื่องยนต์ จะใช้สื่อการสอนใด

 
 
 
 

41.

ข้อใดคือสื่อการเรียนรู้พื้นฐานสําหรับการเรียนการสอน

 
 
 
 

42.

สิ่งที่เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ คืออะไร

 
 
 
 

43.

Innovation คืออะไร

 
 
 
 

44.

ผู้รับสื่อนี้จะได้เห็น ได้จับ ได้ทำ ได้รู้สึก และได้ดมกลิ่นจากของจริง  เป็นสื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

45.

การจัดแบ่งการเรียนรู้ของคนออกเป็นขั้นต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า กรวยประสบการณ์ เป็นแนวคิดของใคร

 
 
 
 

46.

สื่อการเรียนการสอนจำแนกตามประสบการณ์ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

47.

สื่อการสอนใด ที่ครูต้องจัดทําขึ้นเอง

 
 
 
 

48.

โฮมเพจ เปรียบได้กับสิ่งใด

 
 
 
 

49.

การเรียนรู้จากของจริง จัดเป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทใด

 
 
 
 

50.

สิ่งที่เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ คืออะไร