สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

สื่อที่สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น เป็นสื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

2.

ภาพยนตร์ เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใด

 
 
 
 

3.

บทบาทของสื่อการเรียนการสอน คืออะไร

 
 
 
 

4.

ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบในการเรียนการสอน

 
 
 
 

5.

สื่อที่ใช้ในวงการศึกษา จำแนกตามรูปแบบ(Form) ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 
 

6.

สื่อการสอนใด ที่ครูต้องจัดทําขึ้นเอง

 
 
 
 

7.

สิ่งที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน คืออะไร

 
 
 
 

8.

สื่อการสอนประเภทใด ที่เหมาะสมสําหรับให้ผู้เรียนใช้เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 
 
 
 

9.

การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ต้องคำนึงปัจจัยต่างๆ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

10.

สิ่งที่ช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น คืออะไร

 
 
 
 

11.

คุณค่าของสื่อการสอนที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือข้อใด

 
 
 
 

12.

สื่อกลางให้นักเรียนได้เรียนจากของจริง เป็นสื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

13.

กรวยประสบการณ์”  (Cone of  Experience)  มีกี่ขั้น

 
 
 
 

14.

สื่อการสอนที่ดี ข้อใดสำคัญที่สุด

 
 
 
 

15.

ภาพยนตร์ จัดว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนใด

 
 
 
 

16.

สิ่งที่เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ คืออะไร

 
 
 
 

17.

ผู้รับสื่อนี้จะได้เห็น ได้จับ ได้ทำ ได้รู้สึก และได้ดมกลิ่นจากของจริง  เป็นสื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

18.

ข้อใดไม่ใช่สื่อการสอนประเภททัศนสัญลักษณ์

 
 
 
 

19.

กรวยประสบการณ์ มาจากภาษาอังกฤษคำว่าอะไร

 
 
 
 

20.

สื่อที่เป็นกระบวนการต่าง ๆให้ผู้ฟังแลเห็นไปด้วย เป็นสื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

21.

การเรียนรู้จากของจริง จัดเป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทใด

 
 
 
 

22.

ข้อใดไม่ใช่สื่อการเรียนการสอนที่จําแนกตามประสบการณ์

 
 
 
 

23.

ฟิล์มสตริป เป็นสื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

24.

ข้อใดเป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทเทคนิค/วิธีการ

 
 
 
 

25.

ข้อใดไม่ใช่บทบาทของสื่อในการเรียนการสอน

 
 
 
 

26.

สิ่งที่เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ คืออะไร

 
 
 
 

27.

การจัดแบ่งการเรียนรู้ของคนออกเป็นขั้นต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า กรวยประสบการณ์ เป็นแนวคิดของใคร

 
 
 
 

28.

โฮมเพจ เปรียบได้กับสิ่งใด

 
 
 
 

29.

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือข้อใด

 
 
 
 

30.

หากอันตรายไม่สะดวกต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ควรใช้สื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

31.

ข้อใดหมายถึง ห้องเรียนเสมือนจริง

 
 
 
 

32.

สื่อการเรียนการสอนจำแนกตามประสบการณ์ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

33.

นวัตกรรมในข้อใดเหมาะสําหรับเป็นนวัตกรรมที่ครูนําไปใช้ประโยชน์โดยตรง

 
 
 
 

34.

ข้อใดคือสื่อการเรียนรู้พื้นฐานสําหรับการเรียนการสอน

 
 
 
 

35.

ถ้าท่านเป็นครูสอนที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย แล้วจะสอนให้เด็กรู้จักลักษณะของ เครื่องยนต์ จะใช้สื่อการสอนใด

 
 
 
 

36.

การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การนําแนวคิด หลักการเทคนิควิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆ หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

37.

สื่อที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดสร้างสรรค์มีส่วนร่วม และได้รับข้อมูลย้อนกลับด้วยตัวของเขาเอง เป็นสื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

38.

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยู่ในหมวดใดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

 
 
 
 

39.

 วิทยุ เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใด

 
 
 
 

40.

 หนังสือแบบเรียน เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใด

 
 
 
 

41.

สื่อการเรียนการสอนจำแนกตามประสบการณ์ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

42.

ตัวหนังสือหรืออักษร สัญลักษณ์ทางคำพูดที่เป็นเสียงพูด เป็นสื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

43.

ข้อใดไม่ใช่สื่อประเภทอุปกรณ์

 
 
 
 

44.

แผนภูมิแผนภาพ แผนที่ แผนผัง ภาพโฆษณา การ์ตูน เป็นสื่อการสอนประเภทใด

 
 
 
 

45.

Innovation คืออะไร

 
 
 
 

46.

แผนภาพ (Diagram) เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใด

 
 
 
 

47.

การแบ่งสื่อการเรียนการสอนตามลักษณะและการใช้ สามารถแบ่งได้กี่ประเภท

 
 
 
 

48.

สื่อที่ใช้ในวงการศึกษา แบ่งตามลักษณะทั่วไปได้ 3 ลักษณะ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

49.

สื่อที่จัดว่า เป็นขั้นที่เป็นนามธรรมมากที่สุด คือข้อใด

 
 
 
 

50.

สื่อประเภทใดที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี