การบริหารจัดการชั้นเรียน ภาค ข (วิชาการศึกษา)

แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียน

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – การบริหารจัดการชั้นเรียน
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

ถ้าครูเข้มงวด นักเรียนจะ?

 
 
 
 

2.

บรรยากาศตามข้อใด ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ โดยไม่รู้สึกตึงเครียด

 
 
 
 

3.

การจัดโต๊ะครูไว้บริเวณใด ที่ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนได้

 
 
 
 

4.

บรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียน มีกี่ประเภท

 
 
 
 

5.

ผนังห้องเรียน ควรใช้สีไม่เกินกี่สี

 
 
 
 

6.

ข้อใดคือความหมายของ บรรยากาศแห่งการควบคุม (Control)

 
 
 
 

7.

ข้อใดคือความหมายของ บรรยากาศที่มีอิสระ (Freedom)

 
 
 
 

8.

ใครเป็นผู้มีวินัย

 
 
 
 

9.

ข้อใดไม่ใช่การจัดชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย

 
 
 
 

10.

ด็กที่มีความอิจฉาริษยา ชอบเอารัดเอาเปรียบมักมีอารมณ์ไม่แจ่มใส มักมีสาเหตุมาจากอะไร

 
 
 
 

11.

ข้อใดคือความหมายของ บรรยากาศที่มีความอบอุ่น (Warmth) 

 
 
 
 

12.

คำว่า “ สุนทรียศึกษา ”ควรสังเคราะห์เข้าในข้อใด

 
 
 
 

13.

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข สิ่งใดสําคัญที่สุด

 
 
 
 

14.

บรรยากาศที่เกิดจากการจัดอาคารสถานที่ สื่อวัสดุอุปกรณ์ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ และสภาพของผู้เรียน คือประเภทของบรรยากาศการเรียนรู้ในข้อใด

 
 
 
 

15.

บรรยากาศที่เกิดจากผลการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มที่อยู่ ร่วมกันและทำกิจกรรมร่วมกัน คือประเภทของบรรยากาศการเรียนรู้ในข้อใด

 
 
 
 

16.

ครูให้นักเรียนคัดลายมือมาส่ง ปรากฏว่ามีนักเรียนคัดไม่สวย ครูจึงให้ไปคัดใหม่การกระทําของครูตรงกับทฤษฎีใด

 
 
 
 

17.

การสร้างบรรยากาศแบบใด ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

 
 
 
 

18.

ตามปกติ คนเรามีอะไรเป็นเครื่องควบคุมบุคลิกภาพของตัวเอง

 
 
 
 

19.

บรรยากาศแห่งความสําเร็จ ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

20.

บรรยากาศแบบใดที่ไม่ใช่บรรยากาศทางจิตวิทยา

 
 
 
 

21.

การจัดโต๊ะเรียนแบบใด ที่เหมาะสําหรับการอภิปรายสนทนา

 
 
 
 

22.

เพราะเหตุใดจึงต้องมีการบริหารจัดการชั้นเรียน

 
 
 
 

23.

การจัดโต๊ะเรียนแบบใด ที่เหมาะสําหรับการสอนที่ใช้กระดานดําเป็นหลัก

 
 
 
 

24.

การจัดโต๊ะเรียนแบบใด ที่ทําให้เด็กรู้สึกมีส่วนร่วม

 
 
 
 

25.

คุณธรรมในข้อใดที่ครูควรใช้ปกครองนักเรียน

 
 
 
 

26.

การจัดโต๊ะครูไว้บริเวณใด เป็นการส่งเสริมบรรยากาศของชั้นเรียนแบบมีการควบคุม

 
 
 
 

27.

ข้อใดไม่ใช่หลักบริหารจัดการชั้นเรียน

 
 
 
 

28.

ข้อใดคือความหมายของ บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ (Respect) 

 
 
 
 

29.

การดำเนินการจัดชั้นเรียนที่นำนักเรียนต่างชั้น ต่างกลุ่มอายุและต่างความสามารถ มาเรียนรู้พร้อมกัน คือการบริหารจัดการชั้นเรียนในข้อใด

 
 
 
 

30.

การบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดี ผู้เรียนจะรู้สึกอย่างไร

 
 
 
 

31.

บรรยากาศที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของ ผู้เรียนที่ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผู้เรียน คือประเภทของบรรยากาศการเรียนรู้ในข้อใด

 
 
 
 

32.

ข้อเสียของการจัดรูปแบบโต๊ะเรียนในห้องเรียนเป็นรูปตัวยู คืออะไร

 
 
 
 

33.

สิ่งใดที่ไม่ส่งเสริมให้การเรียนรู้ดีขึ้นในการสร้างบรรยากาศแห่งความสําเร็จ

 
 
 
 

34.

องค์ประกอบด้านใดของการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ควรมีอย่างเพียงพอ

 
 
 
 

35.

บรรยากาศที่ท้าทาย ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

36.

ข้อใดไม่ใช่แรงจูงใจที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน

 
 
 
 

37.

ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มิใช่การควบคุม ไม่ให้มีอิสระ เป็นการจัดบรรยากาศชั้นเรียนแบบใด?

 
 
 
 

38.

ข้อใดคือความหมายของ บรรยากาศแห่งความสำเร็จ (Success)

 
 
 
 

39.

การบริหารจัดการชั้นเรียน เป็นหน้าที่ของบุคคลใด

 
 
 
 

40.

บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ จะทําให้นักเรียนรู้สึกอย่างไร

 
 
 
 

41.

สิ่งใดที่ทําให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจและมีกําลังใจในการเรียนต่อไป

 
 
 
 

42.

บรรยากาศที่ครูกระตุ้นให้กําลังใจนักเรียน เพื่อให้ประสบผลสําเร็จในการทํางาน นักเรียนจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและพยายามทํางานให้สําเร็จ คือบรรยากาศ แบบใด

 
 
 
 

43.

การจัดโต๊ะครู ข้อใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

44.

การจัดโต๊ะครูไว้บริเวณใด ที่นักเรียนสามารถมายังโต๊ะครูได้ง่าย

 
 
 
 

45.

การสอนแบบใดที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมตอบสนองน้อยที่สุด

 
 
 
 

46.

สิ่งใดที่ส่งเสริมความสนใจให้ผู้เรียนอยากเรียน

 
 
 
 

47.

ข้อใดไม่ใช่ความสําคัญของการบริหารจัดการชั้นเรียน

 
 
 
 

48.

ถ้าครูแต่งกายไม่เรียบร้อยนักเรียนจะ?

 
 
 
 

49.

ข้อใดไม่จัดว่าเป็นองค์ประกอบของการบริหารจัดการชั้นเรียน

 
 
 
 

50.

การสร้างบรรยากาศแบบใด ที่นักเรียนจะขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์