การบริหารจัดการชั้นเรียน ภาค ข (วิชาการศึกษา)

แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียน

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – การบริหารจัดการชั้นเรียน
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

บรรยากาศที่เกิดจากผลการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มที่อยู่ ร่วมกันและทำกิจกรรมร่วมกัน คือประเภทของบรรยากาศการเรียนรู้ในข้อใด

 
 
 
 

2.

ถ้าครูเข้มงวด นักเรียนจะ?

 
 
 
 

3.

คำว่า “ สุนทรียศึกษา ”ควรสังเคราะห์เข้าในข้อใด

 
 
 
 

4.

ข้อใดคือความหมายของ บรรยากาศแห่งการควบคุม (Control)

 
 
 
 

5.

ข้อใดไม่ใช่การจัดชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย

 
 
 
 

6.

การจัดโต๊ะเรียนแบบใด ที่เหมาะสําหรับการอภิปรายสนทนา

 
 
 
 

7.

ข้อใดคือความหมายของ บรรยากาศแห่งความสำเร็จ (Success)

 
 
 
 

8.

การจัดโต๊ะเรียนแบบใด ที่ทําให้เด็กรู้สึกมีส่วนร่วม

 
 
 
 

9.

ตามปกติ คนเรามีอะไรเป็นเครื่องควบคุมบุคลิกภาพของตัวเอง

 
 
 
 

10.

การจัดโต๊ะครูไว้บริเวณใด ที่ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนได้

 
 
 
 

11.

สิ่งใดที่ไม่ส่งเสริมให้การเรียนรู้ดีขึ้นในการสร้างบรรยากาศแห่งความสําเร็จ

 
 
 
 

12.

การสร้างบรรยากาศแบบใด ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

 
 
 
 

13.

ด็กที่มีความอิจฉาริษยา ชอบเอารัดเอาเปรียบมักมีอารมณ์ไม่แจ่มใส มักมีสาเหตุมาจากอะไร

 
 
 
 

14.

การดำเนินการจัดชั้นเรียนที่นำนักเรียนต่างชั้น ต่างกลุ่มอายุและต่างความสามารถ มาเรียนรู้พร้อมกัน คือการบริหารจัดการชั้นเรียนในข้อใด

 
 
 
 

15.

ข้อใดคือความหมายของ บรรยากาศที่มีอิสระ (Freedom)

 
 
 
 

16.

ครูให้นักเรียนคัดลายมือมาส่ง ปรากฏว่ามีนักเรียนคัดไม่สวย ครูจึงให้ไปคัดใหม่การกระทําของครูตรงกับทฤษฎีใด

 
 
 
 

17.

องค์ประกอบด้านใดของการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ควรมีอย่างเพียงพอ

 
 
 
 

18.

ข้อใดไม่ใช่หลักบริหารจัดการชั้นเรียน

 
 
 
 

19.

คุณธรรมในข้อใดที่ครูควรใช้ปกครองนักเรียน

 
 
 
 

20.

การสร้างบรรยากาศแบบใด ที่นักเรียนจะขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 
 
 
 

21.

สิ่งใดที่ส่งเสริมความสนใจให้ผู้เรียนอยากเรียน

 
 
 
 

22.

บรรยากาศที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของ ผู้เรียนที่ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผู้เรียน คือประเภทของบรรยากาศการเรียนรู้ในข้อใด

 
 
 
 

23.

ใครเป็นผู้มีวินัย

 
 
 
 

24.

การจัดโต๊ะเรียนแบบใด ที่เหมาะสําหรับการสอนที่ใช้กระดานดําเป็นหลัก

 
 
 
 

25.

บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ จะทําให้นักเรียนรู้สึกอย่างไร

 
 
 
 

26.

ถ้าครูแต่งกายไม่เรียบร้อยนักเรียนจะ?

 
 
 
 

27.

ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มิใช่การควบคุม ไม่ให้มีอิสระ เป็นการจัดบรรยากาศชั้นเรียนแบบใด?

 
 
 
 

28.

บรรยากาศตามข้อใด ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ โดยไม่รู้สึกตึงเครียด

 
 
 
 

29.

สิ่งใดที่ทําให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจและมีกําลังใจในการเรียนต่อไป

 
 
 
 

30.

ข้อใดคือความหมายของ บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ (Respect) 

 
 
 
 

31.

เพราะเหตุใดจึงต้องมีการบริหารจัดการชั้นเรียน

 
 
 
 

32.

บรรยากาศแห่งความสําเร็จ ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

33.

การจัดโต๊ะครูไว้บริเวณใด ที่นักเรียนสามารถมายังโต๊ะครูได้ง่าย

 
 
 
 

34.

บรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียน มีกี่ประเภท

 
 
 
 

35.

ข้อใดไม่จัดว่าเป็นองค์ประกอบของการบริหารจัดการชั้นเรียน

 
 
 
 

36.

การจัดโต๊ะครู ข้อใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

37.

ข้อใดไม่ใช่ความสําคัญของการบริหารจัดการชั้นเรียน

 
 
 
 

38.

การบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดี ผู้เรียนจะรู้สึกอย่างไร

 
 
 
 

39.

บรรยากาศที่ครูกระตุ้นให้กําลังใจนักเรียน เพื่อให้ประสบผลสําเร็จในการทํางาน นักเรียนจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและพยายามทํางานให้สําเร็จ คือบรรยากาศ แบบใด

 
 
 
 

40.

ข้อเสียของการจัดรูปแบบโต๊ะเรียนในห้องเรียนเป็นรูปตัวยู คืออะไร

 
 
 
 

41.

บรรยากาศที่ท้าทาย ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

42.

การจัดโต๊ะครูไว้บริเวณใด เป็นการส่งเสริมบรรยากาศของชั้นเรียนแบบมีการควบคุม

 
 
 
 

43.

ผนังห้องเรียน ควรใช้สีไม่เกินกี่สี

 
 
 
 

44.

ข้อใดคือความหมายของ บรรยากาศที่มีความอบอุ่น (Warmth) 

 
 
 
 

45.

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข สิ่งใดสําคัญที่สุด

 
 
 
 

46.

ข้อใดไม่ใช่แรงจูงใจที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน

 
 
 
 

47.

บรรยากาศแบบใดที่ไม่ใช่บรรยากาศทางจิตวิทยา

 
 
 
 

48.

บรรยากาศที่เกิดจากการจัดอาคารสถานที่ สื่อวัสดุอุปกรณ์ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ และสภาพของผู้เรียน คือประเภทของบรรยากาศการเรียนรู้ในข้อใด

 
 
 
 

49.

การสอนแบบใดที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมตอบสนองน้อยที่สุด

 
 
 
 

50.

การบริหารจัดการชั้นเรียน เป็นหน้าที่ของบุคคลใด