จรรยาบรรณวิชาชีพ ภาค ก (ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู)

จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – จรรยาบรรณวิชาชีพ
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. ผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดโทษ เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู คือ ข้อใด

 
 
 
 

2. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มีกี่ข้อ

 
 
 
 

3. “จรรยาบรรณของวิชาชีพ” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

4. ผู้ได้รับใบอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดแล้ว อาจอุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อคณะกรรมการคุรุสภาภายในกี่วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย

 
 
 
 

5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่เรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบคือความหมายของจรรยาบรรณในข้อใด

 
 
 
 
 

6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ คือความหมายของจรรยาบรรณในข้อใด

 
 
 
 
 

7. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มีกี่ข้อ

 
 
 
 

8. ผู้รักษาการตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556

 
 
 
 

9. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ คือความหมายของจรรยาบรรณในข้อใด

 
 
 
 
 

10. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องพัฒนาวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ คือความหมายของจรรยาบรรณในข้อใด

 
 
 
 
 

11. ข้อใดไม่เป็นโทษผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู

 
 
 
 

12. ครูเพ็ญศรีพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ให้มีวิสัยทัศน์ต่อพัฒนาวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อยู่เสมอ แสดงว่าครูเพ็ญศรีมีจรรยาบรรณตามข้อใด

 
 
 
 

13. การพิจารณากล่าวโทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ได้กี่สถาน

 
 
 
 

14. องค์คณะบุคคลในข้อใดเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู

 
 
 
 

15. การปฏิบัติหน้าที่ครูของผู้ประกอบวิชาชีพครู มีกี่ข้อ

 
 
 
 

16. ข้อใดไม่เป็นโทษผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู

 
 
 
 

17. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้อง ยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ คือความหมายของจรรยาบรรณในข้อใด

 
 
 
 
 

18. ผู้ได้รับใบอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดแล้ว อาจอุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อคณะกรรมการในข้อใด

 
 
 
 

19. จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจำนวนเท่าใด

 
 
 
 

20. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คือความหมายของจรรยาบรรณในข้อใด

 
 
 
 
 

21. จรรยาบรรวิชาชีพครู มีจำนวนกี่ข้อ

 
 
 
 

22. ผู้ใดประกอบอาชีพครูในระหว่างพักใบอนุญาตต้องได้รับระวางโทษตามข้อใด

 
 
 
 

23. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ คือความหมายของจรรยาบรรณในข้อใด

 
 
 
 
 

24. ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด

 
 
 
 

25. การจัดการเรียนรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มีกี่ข้อ

 
 
 
 

26. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คือความหมายของจรรยาบรรณในข้อใด

 
 
 
 
 

27. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค คือความหมายของจรรยาบรรณในข้อใด

 
 
 
 
 

28. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มีกี่ข้อ

 
 
 
 

29. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ คือความหมายของจรรยาบรรณในข้อใด

 
 
 
 
 

30. ผู้ใดแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิ์พร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องได้รับระวางโทษตามข้อใด

 
 
 
 

31. ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนของผู้ประกอบวิชาชีพครู มีกี่ข้อ

 
 
 
 

32. ผู้ใดประกอบวิชาชีพครูโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องได้รับระวางโทษตามข้อใด

 
 
 
 

33. ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู จะขออีกได้เมื่อใด

 
 
 
 

34. ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู

 
 
 
 

35. พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ได้บัญญัติให้ผู้ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครูต้องประพฤติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่กำหนดในข้อบังคับไว้ในมาตราใด

 
 
 
 

36. ผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด

 
 
 
 

37. ข้อใดเป็นโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ

 
 
 
 

38. ข้อใดเป็นโทษทางวินัย

 
 
 
 

39. มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู มีกี่ข้อ

 
 
 
 

40. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัย ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์  คือความหมายของจรรยาบรรณในข้อใด

 
 
 
 
 

41. โทษพักใบอนุณาต ผู้ประพฤติจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามระยะเวลาในข้อใด

 
 
 
 

42. มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ

 
 
 
 

43. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ คือความหมายของจรรยาบรรณในข้อใด

 
 
 
 
 

44. ข้อใดไม่จัดเป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ

 
 
 
 
 
 

45. มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน

 
 
 
 

46. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์ คือความหมายของจรรยาบรรณในข้อใด

 
 
 
 
 

47. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ คือความหมายของจรรยาบรรณในข้อใด

 
 
 
 
 

48. ครูเพ็ญศรีถูกลงโทษ เนื่องจากประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีสิทธิดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิของตนเองได้ตามข้อใด //พ.ร.บ.สภาครู ม.55

 
 
 
 

49. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายในข้อใด

 
 
 
 

50. ครูเพ็ญศรีศึกษา หาความรู้วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางานและสะสมผลงานอย่างสม่ำเสมอ แสดงว่าครูเพ็ญศรี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตามข้อใด