คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ภาค ก (ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู)

 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ความมีมนุษยสัมพันธ์ คือข้อใด

 
 
 
 

2. คุณธรรมสำหรับการครองเรือน คือข้อใด

 
 
 
 

3. ครูเพ็ญศรี แอบเพิ่มคะแนนสอบให้เด็กชายโหน่ง เพราะบ้านใกล้กัน ตรงกับคุณธรรมข้อใด

 
 
 
 

4. ธรรมที่เกื้อกูลในกิจหรือการกระทำดีทุกอย่าง หมายถึงธรรมในข้อใด

 
 
 
 

5. ธรรมทำให้งาม หมายถึงธรรมในข้อใด

 
 
 
 

6. ในทิศ 6 ครูอาจารย์คือทิศใด

 
 
 
 

7. Moral values หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

8. หลักธรรมที่ทําให้เกิดความสําเร็จในการทํางาน คือข้อใด

 
 
 
 

9. ความพากเพียรในสิ่งนั้น คือคุณธรรมข้อใด

 
 
 
 

10. ความตั้งมั่นแห่งกุศลจิตในในอารมณ์อันใดอันหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่าน ตรงกับมรรคมีองค์ 8 ข้อใด

 
 
 
 

11. ธรรมคุ้มครองโลก หมายถึงธรรมในข้อใด

 
 
 
 

12. ธรรมที่เป็นความจริงอันประเสริฐ คือข้อใด

 
 
 
 

13. ครูเพ็ญศรี เป็นคนที่มีความอดทนในการทำงาน สอดคล้องกับหลักธรรมข้อใด

 
 
 
 

14. ความวางใจเป็นกลาง คือคุณธรรมข้อใด

 
 
 
 

15. ธรรมมีอุปการะมาก หมายถึงธรรมในข้อใด

 
 
 
 

16. คุณธรรม หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

17. แสดงความยินดีกับเพื่อนครูที่สอบผ่านเป็นรองฯผอ.  คือคุณธรรมข้อใด

 
 
 
 

18. คุณธรรมของผู้เป็นใหญ่ ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครูประจำชั้น คือข้อใด

 
 
 
 

19. ลำเอียงเพราะกลัว ตรงกับคุณธรรมข้อใด

 
 
 
 

20. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หมายถึงหลักธรรมตามข้อใด

 
 
 
 

21. ครูเพ็ญศรี ทำงานผิดพลาดจึงเกิดความเกรงกลัวว่า ผอ. จะตำหนิ สอดคล้องกับหลักธรรมข้อใด

 
 
 
 

22. คุณธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ คือคุณธรรมข้อใด

 
 
 
 

23. วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป คือวันอะไร

 
 
 
 

24. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของค่านิยม (Value)

 
 
 
 

25. ครูเพ็ญศรี ฝึกอบรมจิตให้สงบด้วยการนั่งสมาธิจนเกิดปัญญา และเป็นคนที่คิดแต่เรื่องดี สอดคล้องกับหลักธรรมข้อใด

 
 
 
 

26. ครูเพ็ญศรี แอบหักคะแนนสอบให้เด็กชายเท่ง เพราะไม่ชอบหน้า ตรงกับคุณธรรมข้อใด

 
 
 
 

27. ผอ. ไม่พิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษให้ครูวินัย เพราะไม่ชอบที่ครูวินัยชอบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม แสดงว่า ผอ. มีความลําเอียงในข้อใด?

 
 
 
 

28. ทานมัย สีลมัย ภาวนามัย หมายถึงหลักธรรมตามข้อใด

 
 
 
 

29. คำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือข้อใด

 
 
 
 

30. พาแฟนเดินช็อปปิงในห้าง คือคุณธรรมข้อใด

 
 
 
 

31. ครูเพ็ญศรี คิดจะขโมยกระดาษของโรงเรียนไปใช้ส่วนตัวแต่เกิดความละอายใจไม่กล้าทำ สอดคล้องกับหลักธรรมข้อใด

 
 
 
 

32. คุณธรรมแห่งความสำเร็จ คือข้อใด

 
 
 
 

33. ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น คือคุณธรรมข้อใด

 
 
 
 

34. ครูเพ็ญศรี มีความระลึกได้ในเวลาก่อนทำ ก่อนพูด ก่อนคิด สอดคล้องกับหลักธรรมข้อใด

 
 
 
 

35. ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น คือคุณธรรมข้อใด

 
 
 
 

36. สมานัตตา อยู่ในหลักธรรมข้อใด

 
 
 
 

37. ครูเพ็ญศรี แบ่งปันสิ่งของแก่ครูวันดีด้วยความเต็มใจ สอดคล้องกับหลักธรรมข้อใด

 
 
 
 

38. ครูเพ็ญศรี มีความรู้สึกตัวในเวลาทำ พูด คิด สอดคล้องกับหลักธรรมข้อใด

 
 
 
 

39. ครูเพ็ญศรี เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาสุภาพ สอดคล้องกับหลักธรรมข้อใด

 
 
 
 

40. หัวใจเศรษฐี คือคุณธรรมข้อใด

 
 
 
 

41. ลำเอียงเพราะโง่ ตรงกับคุณธรรมข้อใด

 
 
 
 

42. คุณธรรม 4 ประการ ของอริสโตเติลคือข้อใด

 
 
 
 

43. ศีล สมาธิ ปัญญา หมายถึงหลักธรรมตามข้อใด

 
 
 
 

44. ธรรมเหมือนวงล้อนำสู่ความสำเร็จ คือข้อใด

 
 
 
 

45. ครูเพ็ญศรี เป็นคนที่วางตัวด้วยความสงบเสงี่ยม สอดคล้องกับหลักธรรมข้อใด

 
 
 
 

46. ครูเพ็ญศรีโกรธที่นักเรียนเสียงดัง แต่ระงับคามโกรธ ตรงกับ หลักทศพิธราชธรรมข้อใด

 
 
 
 

47. พบลูกแมวตกน้ำคลอง จึงลงไปช่วยขึ้นมา คือคุณธรรมข้อใด

 
 
 
 

48. ทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริต ตรงกับมรรคมีองค์ 8 ข้อใด

 
 
 
 

49. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล

 
 
 
 

50. ทศพิธราชธรรม “ข้อ 4 อาชวะ” หมายความว่าอย่างไร