แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา ชุดที่ 2 ภาค ก (เสมือนจริง) จำนวน 100 ข้อ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา ชุดที่ 2 ภาค ก (เสมือนจริง)  จำนวน 100 ข้อ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา ชุดที่ 2 ภาค ก (เสมือนจริง) จำนวน 100 ข้อ

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบเสมือนจริง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ชุดที่ 2
** จำนวน 100 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู คือข้อใด

 
 
 
 

2. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหลักการ กี่ข้อ

 
 
 
 

4. ข้อใดเป็นมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

 
 
 
 

5. หัวใจเศรษฐี หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

6. การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

7. ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น คือคุณธรรมข้อใด

 
 
 
 

8. คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ความมีมนุษยสัมพันธ์ คือข้อใด

 
 
 
 

9. ประเทศใดได้ถอนตัวออกไปจากการเป็นสมาชิก CPTPP

 
 
 
 

10. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค คือความหมายของจรรยาบรรณในข้อใด

 
 
 
 

11. สมบัติล้ำค่าของชาติข้อใด ถูกขโมยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

 
 
 
 

12. ผู้ใดใช้ตรา สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของสถาบันปลอมหรือซึ่งทําเลียนแบบ ต้องระวางโทษเท่าใด

 
 
 
 

13. ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ซึ่งอาจไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการเลย หรือมาลงชื่อปฏิบัติงานแล้วออกไปนอกสถานศึกษาโดยไม่ขออนุญาต เป็นความหมายของข้อใด

 
 
 
 

14. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มีกี่ข้อ

 
 
 
 

15. CPTPP มีข้อบัญญัติให้ประเทศสมาชิกต้องเข้าร่วมในอนุสัญญาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ คือข้อใด

 
 
 
 

16. มาตรฐานซองขนาดซี 5 หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

17. ลูกสาวของอุปทูตจากชาติใด เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าพักในกรุงเทพมหานคร

 
 
 
 

18. ข้อใดไม่เป็น “งานบริการ” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 
 
 

19. มาตรฐานซองขนาดซี 4 หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

20. ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

21. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระทําได้กี่วิธี

 
 
 
 

22. กรณีผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธินําวันลาพักผ่อนจากปีงบประมาณก่อนหน้า มาสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบัน ได้ไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

23. การควบคุมสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการที่เข้าสมทบในสถาบันให้เป็นไปตามข้อใด

 
 
 
 

24. คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมีจำนวนเท่าใด

 
 
 
 

25. การประชุมสภาสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อใด

 
 
 
 

26. ครูเพ็ญศรีแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภา มีความผิดตามข้อใด

 
 
 
 

27. ทหารจากชาติใดติดเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่ จ.ระยอง

 
 
 
 

28. หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสำหรับบุคคลต้องมีลักษณะอย่างไร

 
 
 
 

29. ตราสัญญาลักษณ์สโมสรลิเวอร์พูลคือข้อใด

 
 
 
 

30. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี

 
 
 
 

31. ข้อใดไม่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา

 
 
 
 

32. พรหมวิหาร 4 ประกอบด้วยข้อใด

 
 
 
 

33. อิทธิบาท 4 ประกอบด้วยข้อใด

 
 
 
 

34. ให้มีอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ จํานวนกี่คน

 
 
 
 

35. การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูต้องดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

36. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณด้านมาตรฐานการปฏิบัติตน

 
 
 
 

37. ข้อใดไม่ใช่เงื่อนไขความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

38. คุณธรรมของครูประจำชั้น ข้อใดสำคัญที่สุด

 
 
 
 

39. ข้อใดไม่จัดเป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ

 
 
 
 

40. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แต่ละคณะ มีจํานวนไม่กี่คน

 
 
 
 

41. “คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม” จำนวนกี่คน

 
 
 
 

42. อัตราค่าธรรมเนียม ค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบับละกี่บาท

 
 
 
 

43. จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจำนวนเท่าใด

 
 
 
 

44. “กศจ.” มีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

45. คุณธรรม หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

46. STEM และภาษาต่างประเทศ เป็นนโยบายและจุดเน้นของการศึกษาระดับใด

 
 
 
 

47. “รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท” ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ใด

 
 
 
 

48. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค มีใครเป็นประธาน

 
 
 
 

49. “บอส อยู่วิทยา” มีชื่อจริงว่าอะไร

 
 
 
 

50. คนขับรถรับส่งนักเรียนเกรงว่ารถติดช่วงโรงเรียนเลิก จึงบอกนักเรียนให้ปีนรั้วโรงเรียนออกมาก่อนประตูโรงเรียนจะเปิด ต้องระวางโทษตามข้อใด

 
 
 
 

51. มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู มีกี่ข้อ

 
 
 
 

52. Situation: Tom dropped Jim’s mobile phone.
Tom : I dropped your mobile phone.
Jim : Let me have a look. I don’t think it’s broken.
Tom : _______________
Jim : It’s all right.

 
 
 
 

53. ข้อใดไม่ใช่ หน่วยงานการศึกษา

 
 
 
 

54. อัตราค่าธรรมเนียม ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับละกี่บาท

 
 
 
 

55. การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ต้องกระทำโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่หน่วยงานใด เป็นผู้กำหนด

 
 
 
 

56. ข้อใดไม่จัดเป็นการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
 
 
 

57. Situation : May sees Pond at the bus station after school.
May : Hello, Pond. _______________
Pond : Hello, May. I’m not so good.

 
 
 
 

58. ข้อใดไม่จัดเป็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์

 
 
 
 

59. การส่งเด็กไปสถานแรกรับ ระหว่างการสืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ให้กระทำได้ไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

60. ข้อใดไม่ใช่ บุคลากรทางการศึกษา

 
 
 
 

61. ข้อใดไม่เป็นวิชาชีพควบคุม

 
 
 
 

62. ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรแล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

63. คะแนน 64 จะได้เกรดอะไร

 
 
 
 

64. “การอาชีวศึกษา” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

65. เรียนภาษาพื้นถิ่น เป็นนโยบายและจุดเน้นของการศึกษาระดับใด

 
 
 
 

66. Situation : A woman asks a man for the time.
Woman : Excuse me. _______________
Man : Yes, it’s 2.37.
Woman : Thank you.

 
 
 
 

67. ผู้ใดปลอมหรือทําเลียนแบบซึ่งตรา สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของสถาบัน ต้องระวางโทษเท่าใด

 
 
 
 

68. ระดับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีกี่ประเภท

 
 
 
 

69. ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจําปี หรือลาพักผ่อนประจําปีแล้วแต่ไม่ครบ 10 วันทําการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไป แต่จะต้องไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

70. แสดงความยินดีกับเพื่อนครูที่สอบผ่านเป็นรองฯผอ. คือคุณธรรมข้อใด

 
 
 
 

71. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานรัฐหลักการข้อใดสำคัญที่สุด

 
 
 
 

72. จรรยาบรรวิชาชีพครู มีจำนวนกี่ข้อ

 
 
 
 

73. ผู้ใดใช้ ครุย เข็ม เครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแต่งกาย โดยไม่มีสิทธิ์ ต้องระวางโทษเท่าใด

 
 
 
 

74. กรอบแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

75. “อกศจ.” จำนวนกี่คน

 
 
 
 

76. ผู้ใดต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม

 
 
 
 

77. การเรียนการสอนในช่วง COVID-19 “กรณีพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสามารถไปโรงเรียนได้” คือการเรียนรูปแบบใด

 
 
 
 

78. ข้อใดไม่จัดเป็น 3 ห่วง ตามกรอบแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

79. สังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วยข้อใด

 
 
 
 

80. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

81. ข้อใดไม่ใช่การจัดทําฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ

 
 
 
 

82. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

 
 
 
 

83. สถาบันการอาชีวศึกษา มีสถานะตามข้อใดถูกต้องที่สุด

 
 
 
 

84. ชื่อทางการในปัจจุบันโรคติดเชื้อ COVID-19 คือข้อใด

 
 
 
 

85. “กดไลค์ข่าวปลอม” ต้องระวางโทษตามข้อใด

 
 
 
 

86. ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจ มุ่งผลเรื่องใด

 
 
 
 

87. Situation : At the Department Store
James : _______________ Where’s the toilet?
Bob : It’s on the third floor.

 
 
 
 

88. “บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งทําหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการต่างๆ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

89. ฆราวาสธรรม 4 ประกอบด้วยข้อใด

 
 
 
 

90. ข้อใดไม่จัดเป็นสมรรถนะทางวิชาชีพครู

 
 
 
 

91. Situation: At the party
Sally : It’s almost eleven o’clock. I have to go. See you later.
Kim : _______________

 
 
 
 

92. การร้องทุกข์จะดำเนินการภายในกี่วัน นับแต่วันเกิดเหตุแห่งการร้องทุกข์

 
 
 
 

93. มาตรฐานกระดาษ ขนาดเอ 5 หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

94. เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันคือใคร // ณ ปี 2563

 
 
 
 

95. ข้อใดเป็นการศึกษาในระบบ ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ

 
 
 
 

96. จอร์จ ฟลอยด์ (George Floyd) ชายผิวสีชาวอเมริกัน ผู้ถูกตำรวจผิวขาวฆาตกรรม ได้ปลุกกระแสการเหยียดสีผิวผ่านข้อความใด

 
 
 
 

97. เลขาธิการคุรุสภามีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี

 
 
 
 

98. ข้อใดไม่ใช่ ข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันที่ถือว่าเป็น “คนพิการ”

 
 
 
 

99. เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย คนปัจจุปันคือใคร //ณ กรกฎาคม 2563

 
 
 
 

100. การปฏิบัติหน้าที่ครูของผู้ประกอบวิชาชีพครู มีกี่ข้อ