แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา ชุดที่ 2 ภาค ก (เสมือนจริง) จำนวน 100 ข้อ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา ชุดที่ 2 ภาค ก (เสมือนจริง)  จำนวน 100 ข้อ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา ชุดที่ 2 ภาค ก (เสมือนจริง) จำนวน 100 ข้อ

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบเสมือนจริง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ชุดที่ 2
** จำนวน 100 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. ข้อใดไม่ใช่ ข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันที่ถือว่าเป็น “คนพิการ”

 
 
 
 

2. คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ความมีมนุษยสัมพันธ์ คือข้อใด

 
 
 
 

3. ฆราวาสธรรม 4 ประกอบด้วยข้อใด

 
 
 
 

4. คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมีจำนวนเท่าใด

 
 
 
 

5. CPTPP มีข้อบัญญัติให้ประเทศสมาชิกต้องเข้าร่วมในอนุสัญญาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ คือข้อใด

 
 
 
 

6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค คือความหมายของจรรยาบรรณในข้อใด

 
 
 
 

7. อัตราค่าธรรมเนียม ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับละกี่บาท

 
 
 
 

8. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มีกี่ข้อ

 
 
 
 

9. ตราสัญญาลักษณ์สโมสรลิเวอร์พูลคือข้อใด

 
 
 
 

10. “คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม” จำนวนกี่คน

 
 
 
 

11. ผู้ใดใช้ตรา สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของสถาบันปลอมหรือซึ่งทําเลียนแบบ ต้องระวางโทษเท่าใด

 
 
 
 

12. เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันคือใคร // ณ ปี 2563

 
 
 
 

13. ข้อใดไม่ใช่ บุคลากรทางการศึกษา

 
 
 
 

14. อิทธิบาท 4 ประกอบด้วยข้อใด

 
 
 
 

15. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหลักการ กี่ข้อ

 
 
 
 

16. การส่งเด็กไปสถานแรกรับ ระหว่างการสืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ให้กระทำได้ไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

17. ทหารจากชาติใดติดเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่ จ.ระยอง

 
 
 
 

18. “อกศจ.” จำนวนกี่คน

 
 
 
 

19. ให้มีอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ จํานวนกี่คน

 
 
 
 

20. ข้อใดไม่เป็น “งานบริการ” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 
 
 

21. ข้อใดไม่จัดเป็น 3 ห่วง ตามกรอบแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

22. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แต่ละคณะ มีจํานวนไม่กี่คน

 
 
 
 

23. ข้อใดไม่เป็นวิชาชีพควบคุม

 
 
 
 

24. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค มีใครเป็นประธาน

 
 
 
 

25. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระทําได้กี่วิธี

 
 
 
 

26. จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจำนวนเท่าใด

 
 
 
 

27. ข้อใดไม่จัดเป็นสมรรถนะทางวิชาชีพครู

 
 
 
 

28. คนขับรถรับส่งนักเรียนเกรงว่ารถติดช่วงโรงเรียนเลิก จึงบอกนักเรียนให้ปีนรั้วโรงเรียนออกมาก่อนประตูโรงเรียนจะเปิด ต้องระวางโทษตามข้อใด

 
 
 
 

29. “การอาชีวศึกษา” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

30. “บอส อยู่วิทยา” มีชื่อจริงว่าอะไร

 
 
 
 

31. ข้อใดไม่จัดเป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ

 
 
 
 

32. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู คือข้อใด

 
 
 
 

33. แสดงความยินดีกับเพื่อนครูที่สอบผ่านเป็นรองฯผอ. คือคุณธรรมข้อใด

 
 
 
 

34. กรณีผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธินําวันลาพักผ่อนจากปีงบประมาณก่อนหน้า มาสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบัน ได้ไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

35. “รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท” ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ใด

 
 
 
 

36. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี

 
 
 
 

37. หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสำหรับบุคคลต้องมีลักษณะอย่างไร

 
 
 
 

38. มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู มีกี่ข้อ

 
 
 
 

39. ข้อใดไม่จัดเป็นการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
 
 
 

40. ผู้ใดต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม

 
 
 
 

41. มาตรฐานกระดาษ ขนาดเอ 5 หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

42. มาตรฐานซองขนาดซี 5 หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

43. คุณธรรมของครูประจำชั้น ข้อใดสำคัญที่สุด

 
 
 
 

44. เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย คนปัจจุปันคือใคร //ณ กรกฎาคม 2563

 
 
 
 

45. การปฏิบัติหน้าที่ครูของผู้ประกอบวิชาชีพครู มีกี่ข้อ

 
 
 
 

46. การร้องทุกข์จะดำเนินการภายในกี่วัน นับแต่วันเกิดเหตุแห่งการร้องทุกข์

 
 
 
 

47. หัวใจเศรษฐี หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

48. “กดไลค์ข่าวปลอม” ต้องระวางโทษตามข้อใด

 
 
 
 

49. การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

50. ครูเพ็ญศรีแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภา มีความผิดตามข้อใด

 
 
 
 

51. อัตราค่าธรรมเนียม ค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบับละกี่บาท

 
 
 
 

52. “กศจ.” มีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

53. ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรแล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

54. “บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งทําหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการต่างๆ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

55. ประเทศใดได้ถอนตัวออกไปจากการเป็นสมาชิก CPTPP

 
 
 
 

56. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

57. การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูต้องดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

58. ผู้ใดปลอมหรือทําเลียนแบบซึ่งตรา สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของสถาบัน ต้องระวางโทษเท่าใด

 
 
 
 

59. ข้อใดเป็นการศึกษาในระบบ ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ

 
 
 
 

60. Situation : May sees Pond at the bus station after school.
May : Hello, Pond. _______________
Pond : Hello, May. I’m not so good.

 
 
 
 

61. เลขาธิการคุรุสภามีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี

 
 
 
 

62. จรรยาบรรวิชาชีพครู มีจำนวนกี่ข้อ

 
 
 
 

63. ข้อใดเป็นมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

 
 
 
 

64. คะแนน 64 จะได้เกรดอะไร

 
 
 
 

65. ระดับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีกี่ประเภท

 
 
 
 

66. ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจําปี หรือลาพักผ่อนประจําปีแล้วแต่ไม่ครบ 10 วันทําการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไป แต่จะต้องไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

67. ผู้ใดใช้ ครุย เข็ม เครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแต่งกาย โดยไม่มีสิทธิ์ ต้องระวางโทษเท่าใด

 
 
 
 

68. ข้อใดไม่ใช่การจัดทําฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ

 
 
 
 

69. ข้อใดไม่ใช่ หน่วยงานการศึกษา

 
 
 
 

70. Situation: Tom dropped Jim’s mobile phone.
Tom : I dropped your mobile phone.
Jim : Let me have a look. I don’t think it’s broken.
Tom : _______________
Jim : It’s all right.

 
 
 
 

71. กรอบแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

72. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณด้านมาตรฐานการปฏิบัติตน

 
 
 
 

73. สถาบันการอาชีวศึกษา มีสถานะตามข้อใดถูกต้องที่สุด

 
 
 
 

74. ชื่อทางการในปัจจุบันโรคติดเชื้อ COVID-19 คือข้อใด

 
 
 
 

75. การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ต้องกระทำโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่หน่วยงานใด เป็นผู้กำหนด

 
 
 
 

76. คุณธรรม หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

77. ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ซึ่งอาจไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการเลย หรือมาลงชื่อปฏิบัติงานแล้วออกไปนอกสถานศึกษาโดยไม่ขออนุญาต เป็นความหมายของข้อใด

 
 
 
 

78. Situation : At the Department Store
James : _______________ Where’s the toilet?
Bob : It’s on the third floor.

 
 
 
 

79. Situation: At the party
Sally : It’s almost eleven o’clock. I have to go. See you later.
Kim : _______________

 
 
 
 

80. จอร์จ ฟลอยด์ (George Floyd) ชายผิวสีชาวอเมริกัน ผู้ถูกตำรวจผิวขาวฆาตกรรม ได้ปลุกกระแสการเหยียดสีผิวผ่านข้อความใด

 
 
 
 

81. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

82. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

 
 
 
 

83. Situation : A woman asks a man for the time.
Woman : Excuse me. _______________
Man : Yes, it’s 2.37.
Woman : Thank you.

 
 
 
 

84. เรียนภาษาพื้นถิ่น เป็นนโยบายและจุดเน้นของการศึกษาระดับใด

 
 
 
 

85. สังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วยข้อใด

 
 
 
 

86. ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

87. พรหมวิหาร 4 ประกอบด้วยข้อใด

 
 
 
 

88. ข้อใดไม่ใช่เงื่อนไขความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

89. ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจ มุ่งผลเรื่องใด

 
 
 
 

90. ข้อใดไม่จัดเป็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์

 
 
 
 

91. ลูกสาวของอุปทูตจากชาติใด เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าพักในกรุงเทพมหานคร

 
 
 
 

92. การควบคุมสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการที่เข้าสมทบในสถาบันให้เป็นไปตามข้อใด

 
 
 
 

93. มาตรฐานซองขนาดซี 4 หมายความว่าขนาดเท่าใด

 
 
 
 

94. ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น คือคุณธรรมข้อใด

 
 
 
 

95. ข้อใดไม่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา

 
 
 
 

96. STEM และภาษาต่างประเทศ เป็นนโยบายและจุดเน้นของการศึกษาระดับใด

 
 
 
 

97. สมบัติล้ำค่าของชาติข้อใด ถูกขโมยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

 
 
 
 

98. การเรียนการสอนในช่วง COVID-19 “กรณีพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสามารถไปโรงเรียนได้” คือการเรียนรูปแบบใด

 
 
 
 

99. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานรัฐหลักการข้อใดสำคัญที่สุด

 
 
 
 

100. การประชุมสภาสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อใด