แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา ชุดที่ 1 ภาค ก จำนวน 100 ข้อ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเสมือนจริง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 100 ข้อ

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบเสมือนจริง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ชุดที่ 1
** จำนวน 100 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. สภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติ พ.ร.ก. การเงิน 3 ฉบับ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 วงเงินกู้เท่าไหร่

 
 
 
 

2. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกระทําได้กี่วิธี

 
 
 
 

3. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรียกโดยย่อว่าอะไร

 
 
 
 

4. “กศจ.” มีใครเป็นประธาน

 
 
 
 

5. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคืออะไร

 
 
 
 

6. ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนคือประเทศใด

 
 
 
 

7. แกงโฮะ เป็นอาหารทางภาคใด

 
 
 
 

8. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาพักแรม

 
 
 
 

9. ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

10. เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพมีกี่ประเภท

 
 
 
 

11. วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ตรงกับวันที่เท่าใด

 
 
 
 

12. ข้อใดไม่จัดอยู่ในความหมายของ “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล”

 
 
 
 

13. ข้อใดจัดเป็นเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ

 
 
 
 

14. ประเทศไทยได้อะไรจากการเข้าร่วม PISA

 
 
 
 

15. A: I can’t talk to you right now. You can see I’m very busy.
B: OK. I ______________ back in about half an hour.

 
 
 
 

16. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา

 
 
 
 

17. ครูทำกระผิดผู้ปกครองสามารถยื่นเรื่องเอาผิดที่ใคร

 
 
 
 

18. สมาชิกคุรุสภามีกี่ประเภท

 
 
 
 

19. ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรไทย คนปัจจุบันคือใค //ณ พ.ศ. 2563

 
 
 
 

20. ยาต้านไวรัสที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันมีชื่อว่าอะไร //ณ 13 กรฎาคม 2563

 
 
 
 

21. ข้อใดเป็นมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

 
 
 
 

22. การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ

 
 
 
 

23. ครูประยุทธ์ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง ก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อใคร

 
 
 
 

24. องค์กรใดปฏิเสธผลิตภัณฑ์กะทิและมะพร้าวจากไทย

 
 
 
 

25. Why are you putting on your coat? ______________ somewhere?

 
 
 
 

26. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับข้อใด

 
 
 
 

27. อัตราค่าธรรมเนียม ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับละกี่บาท

 
 
 
 

28. ข้อใดคือการถนอมอาหาร

 
 
 
 

29. ส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาข้อใด ไม่มีตำแหน่งผู้อํานวยการ

 
 
 
 

30. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ ก.ค.ศ.

 
 
 
 

31. What do you plan to do when________________ your course at college?

 
 
 
 

32. หนังสือภาษาต่างประเทศ ใช้กระดาษชนิดใด

 
 
 
 

33. ข้าราชการครูมีสิทธิลาคลอดบุตรครั้งหนึ่งรวมแล้วไม่เกินระยะเวลากี่วัน

 
 
 
 

34. ข้อใดไม่เป็นโรคต้องห้ามในการเข้ารับราชการ ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

 
 
 
 

35. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 จำนวนกี่ฉบับ วงเงินเท่าไหร

 
 
 
 

36. Are you still watching that program? What time ______?

 
 
 
 

37. การลามีกี่ประเภท

 
 
 
 

38. ครูเพ็ญศรีไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเองมีสิทธิในการสอน เพื่อสอนพิเศษให้สถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่ง ครูเพ็ญศรีจะมีความผิดอย่างไร

 
 
 
 

39. การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ควรจัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างไร

 
 
 
 

40. คุณครูห่วงใยนักเรียนที่ยากจน จึงพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา เป็นหลักธรรมใด

 
 
 
 

41. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม

 
 
 
 

42. ข้อใดไม่เป็นการแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

 
 
 
 

43. กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยในวันใด

 
 
 
 

44. ธรรมแห่งความสำเร็จในการทำงาน คือข้อใด

 
 
 
 

45. ข้อใดเป็นมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

 
 
 
 

46. วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

 
 
 
 

47. การบังคับ ขู่เข็ญ หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร มีโทษตามข้อใด

 
 
 
 

48. ข้อใดไม่ใช่ตําแหน่งทางวิชาการ ของ “คณาจารย์ประจํา” ซึ่งสอนชั้นปริญญาใน้สถาบันการอาชีวศึกษา

 
 
 
 

49. วัดประจำพระสังฆราชองค์ปัจจุบันคือวัดใด //ณ พ.ศ. 2563

 
 
 
 

50. บูรณาการ หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

51. วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป คือวันอะไร

 
 
 
 

52. คะแนน 69 จะได้เกรดอะไร

 
 
 
 

53. “จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ” เป็นนโยบายและจุดเน้นของการศึกษาระดับใด

 
 
 
 

54. “หอสูงชมเมือง” หรือ “หอโหวด” ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด

 
 
 
 

55. แรม 1 ค่ำ เดือน 8 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

56. ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติศัพท์ “New normal” หมายถึง ข้อใด

 
 
 
 

57. มาตรฐานการปฏิบัติตนสอดคล้องกับข้อใด

 
 
 
 

58. ข้าราชการครูที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน มีสิทธ์ลาบวชได้ไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

59. เจเนอเรชั่นอัลฟ่า คือเด็กที่เกิดในช่วงปีใด

 
 
 
 

60. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง

 
 
 
 

61. มูลนิธิคุณพุ่มฯ มอบทุนการศึกษา “เด็กออทิสติก-เด็กพิการ” ทุนละกี่บาท

 
 
 
 

62. ทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริต ตรงกับมรรคมีองค์ 8 ข้อใด

 
 
 
 

63. ตามทฤษฏีภูเขาน้ำแข็ง “ความรู้ (Knowledge)” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

64. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู คือข้อใด

 
 
 
 

65. ลิงเก็บลูกมะพร้าว เป็นอะไร

 
 
 
 

66. การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก 3 ข้อ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

67. บุคคลตามข้อใด ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพก็ได้

 
 
 
 

68. We must do something soon, before ________ too late.

 
 
 
 

69. ข้อใดเป็นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

 
 
 
 

70. แนวคิดเรื่องสมรรถนะ มักมีการอธิบายด้วยโมเดลใด

 
 
 
 

71. จิ้มก้อง ในภาษาจีนหมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

72. วันที่ 21 มิถุนายน เกิดเหตุการณ์อะไร

 
 
 
 

73. เหตุการณ์ผู้เสียชีวิต 100กว่าศพ จากเหตุดินสไลด์เหมืองหยกในพม่า เกิดขึ้นที่เมืองใดของประเทศพม่า

 
 
 
 

74. ครูนำรูปนักเรียนหลับ ขณะที่สอนออนไลน์ แคปหน้าจอไปโพสต์ลงเฟชบุค ถือว่าเป็นความผิดจรรยาบรรณใด

 
 
 
 

75. ให้สภาสถาบันสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน เสนอต่อข้อใด

 
 
 
 

76. เด็กด้อยโอกาสแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

 
 
 
 

77. แชมป์ พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2019/20 คือทีมใด

 
 
 
 

78. กศจ. มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด จำนวนกี่ข้อ

 
 
 
 

79. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติคือใคร

 
 
 
 

80. “ประเพณีวิ่งควาย” เป็นประเพณีของจังหวัดใด

 
 
 
 

81. สถาบันการอาชีวศึกษา เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านใด

 
 
 
 

82. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 มี 4 ด้าน ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

83. หนังสือที่ได้รับจากภายนอก คือข้อใด

 
 
 
 

84. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย

 
 
 
 

85. ข้อใดไม่ใช่การประเมินผลเพื่อนำไปตัดสินการเรียนรายวิชา

 
 
 
 

86. ในกรณีที่กรรมการสภาสถาบันพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ แต่วาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่ากี่วัน ไม่ต้องดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้

 
 
 
 

87. สถาบันการอาชีวศึกษาอาจแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

88. วันหยุดพิเศษ ชดเชยวันสงกรานต์ 2563 ตรงกับวันที่เท่าใด

 
 
 
 

89. อักษรเบลมีกี่จุด

 
 
 
 

90. “จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน” เป็นนโยบายและจุดเน้นของการศึกษาระดับใด

 
 
 
 

91. ข้อใดไม่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน

 
 
 
 

92. ข้อใดไม่เป็น “พัสดุ” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 
 
 

93. การเรียนการสอนในช่วง COVID-19 “กรณีพื้นที่ไม่ปลอดภัยจะใช้เป็นการเรียนรู้หลักของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์” คือการเรียนรูปแบบใด

 
 
 
 

94. ครูเป็นหนี้สถาบันการเงินใดมากที่สุด

 
 
 
 

95. การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางให้แบ่งอย่างไร

 
 
 
 

96. ตั้งใจงดเว้นจากการดื่มสุรา คือศีล 5 ข้อใด

 
 
 
 

97. สมศ.ไม่ประเมินข้อใด

 
 
 
 

98. ความผิดใดจัดว่าเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งไม่ต้องมีการสอบสวน

 
 
 
 

99. ID plan คืออะไร

 
 
 
 

100. ข้อใดกระทำในช่วงเวลาต่างจากพวก