แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา ชุดที่ 1 ภาค ก จำนวน 100 ข้อ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเสมือนจริง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 100 ข้อ

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบเสมือนจริง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ชุดที่ 1
** จำนวน 100 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. เหตุการณ์ผู้เสียชีวิต 100กว่าศพ จากเหตุดินสไลด์เหมืองหยกในพม่า เกิดขึ้นที่เมืองใดของประเทศพม่า

 
 
 
 

2. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคืออะไร

 
 
 
 

3. ในกรณีที่กรรมการสภาสถาบันพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ แต่วาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่ากี่วัน ไม่ต้องดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้

 
 
 
 

4. ตามทฤษฏีภูเขาน้ำแข็ง “ความรู้ (Knowledge)” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

5. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรียกโดยย่อว่าอะไร

 
 
 
 

6. วันที่ 21 มิถุนายน เกิดเหตุการณ์อะไร

 
 
 
 

7. “จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ” เป็นนโยบายและจุดเน้นของการศึกษาระดับใด

 
 
 
 

8. ข้อใดกระทำในช่วงเวลาต่างจากพวก

 
 
 
 

9. ครูนำรูปนักเรียนหลับ ขณะที่สอนออนไลน์ แคปหน้าจอไปโพสต์ลงเฟชบุค ถือว่าเป็นความผิดจรรยาบรรณใด

 
 
 
 

10. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกระทําได้กี่วิธี

 
 
 
 

11. หนังสือภาษาต่างประเทศ ใช้กระดาษชนิดใด

 
 
 
 

12. การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก 3 ข้อ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

13. เด็กด้อยโอกาสแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

 
 
 
 

14. สมศ.ไม่ประเมินข้อใด

 
 
 
 

15. ครูทำกระผิดผู้ปกครองสามารถยื่นเรื่องเอาผิดที่ใคร

 
 
 
 

16. ยาต้านไวรัสที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันมีชื่อว่าอะไร //ณ 13 กรฎาคม 2563

 
 
 
 

17. วัดประจำพระสังฆราชองค์ปัจจุบันคือวัดใด //ณ พ.ศ. 2563

 
 
 
 

18. เจเนอเรชั่นอัลฟ่า คือเด็กที่เกิดในช่วงปีใด

 
 
 
 

19. ลิงเก็บลูกมะพร้าว เป็นอะไร

 
 
 
 

20. ตั้งใจงดเว้นจากการดื่มสุรา คือศีล 5 ข้อใด

 
 
 
 

21. การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางให้แบ่งอย่างไร

 
 
 
 

22. วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ตรงกับวันที่เท่าใด

 
 
 
 

23. กศจ. มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด จำนวนกี่ข้อ

 
 
 
 

24. วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป คือวันอะไร

 
 
 
 

25. ข้อใดไม่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน

 
 
 
 

26. กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยในวันใด

 
 
 
 

27. ข้อใดเป็นมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

 
 
 
 

28. วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

 
 
 
 

29. What do you plan to do when________________ your course at college?

 
 
 
 

30. “ประเพณีวิ่งควาย” เป็นประเพณีของจังหวัดใด

 
 
 
 

31. ข้อใดจัดเป็นเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ

 
 
 
 

32. ครูเพ็ญศรีไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเองมีสิทธิในการสอน เพื่อสอนพิเศษให้สถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่ง ครูเพ็ญศรีจะมีความผิดอย่างไร

 
 
 
 

33. ข้อใดไม่ใช่การประเมินผลเพื่อนำไปตัดสินการเรียนรายวิชา

 
 
 
 

34. ครูเป็นหนี้สถาบันการเงินใดมากที่สุด

 
 
 
 

35. “หอสูงชมเมือง” หรือ “หอโหวด” ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด

 
 
 
 

36. มูลนิธิคุณพุ่มฯ มอบทุนการศึกษา “เด็กออทิสติก-เด็กพิการ” ทุนละกี่บาท

 
 
 
 

37. A: I can’t talk to you right now. You can see I’m very busy.
B: OK. I ______________ back in about half an hour.

 
 
 
 

38. ความผิดใดจัดว่าเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งไม่ต้องมีการสอบสวน

 
 
 
 

39. สมาชิกคุรุสภามีกี่ประเภท

 
 
 
 

40. ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนคือประเทศใด

 
 
 
 

41. แกงโฮะ เป็นอาหารทางภาคใด

 
 
 
 

42. ข้อใดไม่จัดอยู่ในความหมายของ “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล”

 
 
 
 

43. ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

44. ข้อใดไม่ใช่ตําแหน่งทางวิชาการ ของ “คณาจารย์ประจํา” ซึ่งสอนชั้นปริญญาใน้สถาบันการอาชีวศึกษา

 
 
 
 

45. การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ควรจัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างไร

 
 
 
 

46. จิ้มก้อง ในภาษาจีนหมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

47. We must do something soon, before ________ too late.

 
 
 
 

48. เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพมีกี่ประเภท

 
 
 
 

49. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับข้อใด

 
 
 
 

50. การลามีกี่ประเภท

 
 
 
 

51. ข้อใดเป็นมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

 
 
 
 

52. ข้อใดไม่เป็นการแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

 
 
 
 

53. ธรรมแห่งความสำเร็จในการทำงาน คือข้อใด

 
 
 
 

54. อัตราค่าธรรมเนียม ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับละกี่บาท

 
 
 
 

55. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาพักแรม

 
 
 
 

56. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม

 
 
 
 

57. “จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน” เป็นนโยบายและจุดเน้นของการศึกษาระดับใด

 
 
 
 

58. หนังสือที่ได้รับจากภายนอก คือข้อใด

 
 
 
 

59. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 จำนวนกี่ฉบับ วงเงินเท่าไหร

 
 
 
 

60. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา

 
 
 
 

61. คะแนน 69 จะได้เกรดอะไร

 
 
 
 

62. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติคือใคร

 
 
 
 

63. วันหยุดพิเศษ ชดเชยวันสงกรานต์ 2563 ตรงกับวันที่เท่าใด

 
 
 
 

64. แนวคิดเรื่องสมรรถนะ มักมีการอธิบายด้วยโมเดลใด

 
 
 
 

65. ทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริต ตรงกับมรรคมีองค์ 8 ข้อใด

 
 
 
 

66. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ ก.ค.ศ.

 
 
 
 

67. ID plan คืออะไร

 
 
 
 

68. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย

 
 
 
 

69. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู คือข้อใด

 
 
 
 

70. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง

 
 
 
 

71. Why are you putting on your coat? ______________ somewhere?

 
 
 
 

72. แชมป์ พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2019/20 คือทีมใด

 
 
 
 

73. มาตรฐานการปฏิบัติตนสอดคล้องกับข้อใด

 
 
 
 

74. Are you still watching that program? What time ______?

 
 
 
 

75. คุณครูห่วงใยนักเรียนที่ยากจน จึงพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา เป็นหลักธรรมใด

 
 
 
 

76. ข้าราชการครูที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน มีสิทธ์ลาบวชได้ไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

77. สภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติ พ.ร.ก. การเงิน 3 ฉบับ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 วงเงินกู้เท่าไหร่

 
 
 
 

78. ครูประยุทธ์ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง ก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อใคร

 
 
 
 

79. ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรไทย คนปัจจุบันคือใค //ณ พ.ศ. 2563

 
 
 
 

80. การบังคับ ขู่เข็ญ หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร มีโทษตามข้อใด

 
 
 
 

81. องค์กรใดปฏิเสธผลิตภัณฑ์กะทิและมะพร้าวจากไทย

 
 
 
 

82. อักษรเบลมีกี่จุด

 
 
 
 

83. สถาบันการอาชีวศึกษา เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านใด

 
 
 
 

84. ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติศัพท์ “New normal” หมายถึง ข้อใด

 
 
 
 

85. สถาบันการอาชีวศึกษาอาจแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

86. บุคคลตามข้อใด ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพก็ได้

 
 
 
 

87. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 มี 4 ด้าน ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

88. แรม 1 ค่ำ เดือน 8 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

89. ข้อใดเป็นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

 
 
 
 

90. ข้อใดไม่เป็นโรคต้องห้ามในการเข้ารับราชการ ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

 
 
 
 

91. ส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาข้อใด ไม่มีตำแหน่งผู้อํานวยการ

 
 
 
 

92. ข้อใดคือการถนอมอาหาร

 
 
 
 

93. การเรียนการสอนในช่วง COVID-19 “กรณีพื้นที่ไม่ปลอดภัยจะใช้เป็นการเรียนรู้หลักของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์” คือการเรียนรูปแบบใด

 
 
 
 

94. ข้อใดไม่เป็น “พัสดุ” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 
 
 

95. ประเทศไทยได้อะไรจากการเข้าร่วม PISA

 
 
 
 

96. ให้สภาสถาบันสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน เสนอต่อข้อใด

 
 
 
 

97. การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ

 
 
 
 

98. “กศจ.” มีใครเป็นประธาน

 
 
 
 

99. ข้าราชการครูมีสิทธิลาคลอดบุตรครั้งหนึ่งรวมแล้วไม่เกินระยะเวลากี่วัน

 
 
 
 

100. บูรณาการ หมายถึงข้อใด