แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา ชุดที่ 1 ภาค ก จำนวน 100 ข้อ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเสมือนจริง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 100 ข้อ

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบเสมือนจริง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ชุดที่ 1
** จำนวน 100 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. ประเทศไทยได้อะไรจากการเข้าร่วม PISA

 
 
 
 

2. กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยในวันใด

 
 
 
 

3. หนังสือภาษาต่างประเทศ ใช้กระดาษชนิดใด

 
 
 
 

4. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคืออะไร

 
 
 
 

5. ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติศัพท์ “New normal” หมายถึง ข้อใด

 
 
 
 

6. แชมป์ พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2019/20 คือทีมใด

 
 
 
 

7. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติคือใคร

 
 
 
 

8. อัตราค่าธรรมเนียม ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับละกี่บาท

 
 
 
 

9. ID plan คืออะไร

 
 
 
 

10. ข้อใดเป็นมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

 
 
 
 

11. ความผิดใดจัดว่าเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งไม่ต้องมีการสอบสวน

 
 
 
 

12. ธรรมแห่งความสำเร็จในการทำงาน คือข้อใด

 
 
 
 

13. องค์กรใดปฏิเสธผลิตภัณฑ์กะทิและมะพร้าวจากไทย

 
 
 
 

14. ข้อใดคือการถนอมอาหาร

 
 
 
 

15. สมาชิกคุรุสภามีกี่ประเภท

 
 
 
 

16. สถาบันการอาชีวศึกษาอาจแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

17. วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป คือวันอะไร

 
 
 
 

18. เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพมีกี่ประเภท

 
 
 
 

19. แกงโฮะ เป็นอาหารทางภาคใด

 
 
 
 

20. มาตรฐานการปฏิบัติตนสอดคล้องกับข้อใด

 
 
 
 

21. การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางให้แบ่งอย่างไร

 
 
 
 

22. ข้อใดเป็นมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

 
 
 
 

23. ตั้งใจงดเว้นจากการดื่มสุรา คือศีล 5 ข้อใด

 
 
 
 

24. “จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน” เป็นนโยบายและจุดเน้นของการศึกษาระดับใด

 
 
 
 

25. การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ

 
 
 
 

26. ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

27. อักษรเบลมีกี่จุด

 
 
 
 

28. Are you still watching that program? What time ______?

 
 
 
 

29. วันหยุดพิเศษ ชดเชยวันสงกรานต์ 2563 ตรงกับวันที่เท่าใด

 
 
 
 

30. บุคคลตามข้อใด ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพก็ได้

 
 
 
 

31. “กศจ.” มีใครเป็นประธาน

 
 
 
 

32. กศจ. มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด จำนวนกี่ข้อ

 
 
 
 

33. ตามทฤษฏีภูเขาน้ำแข็ง “ความรู้ (Knowledge)” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

34. คะแนน 69 จะได้เกรดอะไร

 
 
 
 

35. การบังคับ ขู่เข็ญ หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร มีโทษตามข้อใด

 
 
 
 

36. ข้อใดไม่เป็นโรคต้องห้ามในการเข้ารับราชการ ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

 
 
 
 

37. We must do something soon, before ________ too late.

 
 
 
 

38. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรียกโดยย่อว่าอะไร

 
 
 
 

39. วัดประจำพระสังฆราชองค์ปัจจุบันคือวัดใด //ณ พ.ศ. 2563

 
 
 
 

40. ครูนำรูปนักเรียนหลับ ขณะที่สอนออนไลน์ แคปหน้าจอไปโพสต์ลงเฟชบุค ถือว่าเป็นความผิดจรรยาบรรณใด

 
 
 
 

41. วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

 
 
 
 

42. การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก 3 ข้อ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

43. ข้อใดไม่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน

 
 
 
 

44. ข้อใดเป็นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

 
 
 
 

45. “จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ” เป็นนโยบายและจุดเน้นของการศึกษาระดับใด

 
 
 
 

46. ข้อใดจัดเป็นเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ

 
 
 
 

47. Why are you putting on your coat? ______________ somewhere?

 
 
 
 

48. คุณครูห่วงใยนักเรียนที่ยากจน จึงพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา เป็นหลักธรรมใด

 
 
 
 

49. A: I can’t talk to you right now. You can see I’m very busy.
B: OK. I ______________ back in about half an hour.

 
 
 
 

50. วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ตรงกับวันที่เท่าใด

 
 
 
 

51. จิ้มก้อง ในภาษาจีนหมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

52. ครูเพ็ญศรีไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเองมีสิทธิในการสอน เพื่อสอนพิเศษให้สถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่ง ครูเพ็ญศรีจะมีความผิดอย่างไร

 
 
 
 

53. บูรณาการ หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

54. สถาบันการอาชีวศึกษา เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านใด

 
 
 
 

55. เด็กด้อยโอกาสแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

 
 
 
 

56. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู คือข้อใด

 
 
 
 

57. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ ก.ค.ศ.

 
 
 
 

58. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง

 
 
 
 

59. ทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริต ตรงกับมรรคมีองค์ 8 ข้อใด

 
 
 
 

60. เจเนอเรชั่นอัลฟ่า คือเด็กที่เกิดในช่วงปีใด

 
 
 
 

61. แรม 1 ค่ำ เดือน 8 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

62. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 มี 4 ด้าน ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

63. ข้อใดไม่ใช่การประเมินผลเพื่อนำไปตัดสินการเรียนรายวิชา

 
 
 
 

64. ข้อใดไม่เป็นการแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

 
 
 
 

65. ยาต้านไวรัสที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันมีชื่อว่าอะไร //ณ 13 กรฎาคม 2563

 
 
 
 

66. ข้อใดกระทำในช่วงเวลาต่างจากพวก

 
 
 
 

67. การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ควรจัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างไร

 
 
 
 

68. ข้อใดไม่จัดอยู่ในความหมายของ “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล”

 
 
 
 

69. วันที่ 21 มิถุนายน เกิดเหตุการณ์อะไร

 
 
 
 

70. ให้สภาสถาบันสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน เสนอต่อข้อใด

 
 
 
 

71. มูลนิธิคุณพุ่มฯ มอบทุนการศึกษา “เด็กออทิสติก-เด็กพิการ” ทุนละกี่บาท

 
 
 
 

72. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 จำนวนกี่ฉบับ วงเงินเท่าไหร

 
 
 
 

73. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกระทําได้กี่วิธี

 
 
 
 

74. สภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติ พ.ร.ก. การเงิน 3 ฉบับ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 วงเงินกู้เท่าไหร่

 
 
 
 

75. ในกรณีที่กรรมการสภาสถาบันพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ แต่วาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่ากี่วัน ไม่ต้องดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้

 
 
 
 

76. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาพักแรม

 
 
 
 

77. การเรียนการสอนในช่วง COVID-19 “กรณีพื้นที่ไม่ปลอดภัยจะใช้เป็นการเรียนรู้หลักของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์” คือการเรียนรูปแบบใด

 
 
 
 

78. หนังสือที่ได้รับจากภายนอก คือข้อใด

 
 
 
 

79. ครูประยุทธ์ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง ก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อใคร

 
 
 
 

80. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา

 
 
 
 

81. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย

 
 
 
 

82. “ประเพณีวิ่งควาย” เป็นประเพณีของจังหวัดใด

 
 
 
 

83. สมศ.ไม่ประเมินข้อใด

 
 
 
 

84. ข้อใดไม่ใช่ตําแหน่งทางวิชาการ ของ “คณาจารย์ประจํา” ซึ่งสอนชั้นปริญญาใน้สถาบันการอาชีวศึกษา

 
 
 
 

85. ครูทำกระผิดผู้ปกครองสามารถยื่นเรื่องเอาผิดที่ใคร

 
 
 
 

86. “หอสูงชมเมือง” หรือ “หอโหวด” ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด

 
 
 
 

87. การลามีกี่ประเภท

 
 
 
 

88. What do you plan to do when________________ your course at college?

 
 
 
 

89. ข้าราชการครูมีสิทธิลาคลอดบุตรครั้งหนึ่งรวมแล้วไม่เกินระยะเวลากี่วัน

 
 
 
 

90. ข้าราชการครูที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน มีสิทธ์ลาบวชได้ไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

91. ส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาข้อใด ไม่มีตำแหน่งผู้อํานวยการ

 
 
 
 

92. ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนคือประเทศใด

 
 
 
 

93. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับข้อใด

 
 
 
 

94. ข้อใดไม่เป็น “พัสดุ” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 
 
 

95. เหตุการณ์ผู้เสียชีวิต 100กว่าศพ จากเหตุดินสไลด์เหมืองหยกในพม่า เกิดขึ้นที่เมืองใดของประเทศพม่า

 
 
 
 

96. แนวคิดเรื่องสมรรถนะ มักมีการอธิบายด้วยโมเดลใด

 
 
 
 

97. ลิงเก็บลูกมะพร้าว เป็นอะไร

 
 
 
 

98. ครูเป็นหนี้สถาบันการเงินใดมากที่สุด

 
 
 
 

99. ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรไทย คนปัจจุบันคือใค //ณ พ.ศ. 2563

 
 
 
 

100. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม