แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา ชุดที่ 1 ภาค ก จำนวน 100 ข้อ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเสมือนจริง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 100 ข้อ

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบเสมือนจริง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ชุดที่ 1
** จำนวน 100 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. ครูประยุทธ์ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง ก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อใคร

 
 
 
 

2. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรียกโดยย่อว่าอะไร

 
 
 
 

3. ข้อใดคือการถนอมอาหาร

 
 
 
 

4. แกงโฮะ เป็นอาหารทางภาคใด

 
 
 
 

5. ข้าราชการครูที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน มีสิทธ์ลาบวชได้ไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

6. คุณครูห่วงใยนักเรียนที่ยากจน จึงพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา เป็นหลักธรรมใด

 
 
 
 

7. กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยในวันใด

 
 
 
 

8. “กศจ.” มีใครเป็นประธาน

 
 
 
 

9. ส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาข้อใด ไม่มีตำแหน่งผู้อํานวยการ

 
 
 
 

10. การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางให้แบ่งอย่างไร

 
 
 
 

11. ข้อใดไม่เป็นการแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

 
 
 
 

12. ในกรณีที่กรรมการสภาสถาบันพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ แต่วาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่ากี่วัน ไม่ต้องดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้

 
 
 
 

13. ข้อใดเป็นมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

 
 
 
 

14. เจเนอเรชั่นอัลฟ่า คือเด็กที่เกิดในช่วงปีใด

 
 
 
 

15. การลามีกี่ประเภท

 
 
 
 

16. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย

 
 
 
 

17. บุคคลตามข้อใด ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพก็ได้

 
 
 
 

18. ยาต้านไวรัสที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันมีชื่อว่าอะไร //ณ 13 กรฎาคม 2563

 
 
 
 

19. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ ก.ค.ศ.

 
 
 
 

20. จิ้มก้อง ในภาษาจีนหมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

21. ประเทศไทยได้อะไรจากการเข้าร่วม PISA

 
 
 
 

22. วันที่ 21 มิถุนายน เกิดเหตุการณ์อะไร

 
 
 
 

23. อักษรเบลมีกี่จุด

 
 
 
 

24. ข้อใดกระทำในช่วงเวลาต่างจากพวก

 
 
 
 

25. Why are you putting on your coat? ______________ somewhere?

 
 
 
 

26. บูรณาการ หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

27. การเรียนการสอนในช่วง COVID-19 “กรณีพื้นที่ไม่ปลอดภัยจะใช้เป็นการเรียนรู้หลักของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์” คือการเรียนรูปแบบใด

 
 
 
 

28. วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป คือวันอะไร

 
 
 
 

29. ข้อใดไม่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน

 
 
 
 

30. “จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ” เป็นนโยบายและจุดเน้นของการศึกษาระดับใด

 
 
 
 

31. ข้อใดไม่จัดอยู่ในความหมายของ “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล”

 
 
 
 

32. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา

 
 
 
 

33. คะแนน 69 จะได้เกรดอะไร

 
 
 
 

34. ตั้งใจงดเว้นจากการดื่มสุรา คือศีล 5 ข้อใด

 
 
 
 

35. ให้สภาสถาบันสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน เสนอต่อข้อใด

 
 
 
 

36. กศจ. มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด จำนวนกี่ข้อ

 
 
 
 

37. วันหยุดพิเศษ ชดเชยวันสงกรานต์ 2563 ตรงกับวันที่เท่าใด

 
 
 
 

38. ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติศัพท์ “New normal” หมายถึง ข้อใด

 
 
 
 

39. มาตรฐานการปฏิบัติตนสอดคล้องกับข้อใด

 
 
 
 

40. อัตราค่าธรรมเนียม ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับละกี่บาท

 
 
 
 

41. ครูทำกระผิดผู้ปกครองสามารถยื่นเรื่องเอาผิดที่ใคร

 
 
 
 

42. ข้อใดไม่เป็นโรคต้องห้ามในการเข้ารับราชการ ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

 
 
 
 

43. ธรรมแห่งความสำเร็จในการทำงาน คือข้อใด

 
 
 
 

44. ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรไทย คนปัจจุบันคือใค //ณ พ.ศ. 2563

 
 
 
 

45. วัดประจำพระสังฆราชองค์ปัจจุบันคือวัดใด //ณ พ.ศ. 2563

 
 
 
 

46. ID plan คืออะไร

 
 
 
 

47. “จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน” เป็นนโยบายและจุดเน้นของการศึกษาระดับใด

 
 
 
 

48. องค์กรใดปฏิเสธผลิตภัณฑ์กะทิและมะพร้าวจากไทย

 
 
 
 

49. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกระทําได้กี่วิธี

 
 
 
 

50. We must do something soon, before ________ too late.

 
 
 
 

51. ความผิดใดจัดว่าเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งไม่ต้องมีการสอบสวน

 
 
 
 

52. “ประเพณีวิ่งควาย” เป็นประเพณีของจังหวัดใด

 
 
 
 

53. สมาชิกคุรุสภามีกี่ประเภท

 
 
 
 

54. What do you plan to do when________________ your course at college?

 
 
 
 

55. ครูเพ็ญศรีไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเองมีสิทธิในการสอน เพื่อสอนพิเศษให้สถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่ง ครูเพ็ญศรีจะมีความผิดอย่างไร

 
 
 
 

56. ข้อใดเป็นมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

 
 
 
 

57. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคืออะไร

 
 
 
 

58. ข้อใดจัดเป็นเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ

 
 
 
 

59. วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

 
 
 
 

60. แนวคิดเรื่องสมรรถนะ มักมีการอธิบายด้วยโมเดลใด

 
 
 
 

61. เด็กด้อยโอกาสแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

 
 
 
 

62. ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนคือประเทศใด

 
 
 
 

63. ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

64. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง

 
 
 
 

65. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาพักแรม

 
 
 
 

66. สถาบันการอาชีวศึกษา เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านใด

 
 
 
 

67. ข้อใดไม่ใช่ตําแหน่งทางวิชาการ ของ “คณาจารย์ประจํา” ซึ่งสอนชั้นปริญญาใน้สถาบันการอาชีวศึกษา

 
 
 
 

68. ทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริต ตรงกับมรรคมีองค์ 8 ข้อใด

 
 
 
 

69. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 มี 4 ด้าน ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

70. แรม 1 ค่ำ เดือน 8 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

71. การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ควรจัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างไร

 
 
 
 

72. ลิงเก็บลูกมะพร้าว เป็นอะไร

 
 
 
 

73. “หอสูงชมเมือง” หรือ “หอโหวด” ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด

 
 
 
 

74. ครูเป็นหนี้สถาบันการเงินใดมากที่สุด

 
 
 
 

75. มูลนิธิคุณพุ่มฯ มอบทุนการศึกษา “เด็กออทิสติก-เด็กพิการ” ทุนละกี่บาท

 
 
 
 

76. ข้อใดไม่ใช่การประเมินผลเพื่อนำไปตัดสินการเรียนรายวิชา

 
 
 
 

77. A: I can’t talk to you right now. You can see I’m very busy.
B: OK. I ______________ back in about half an hour.

 
 
 
 

78. แชมป์ พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2019/20 คือทีมใด

 
 
 
 

79. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม

 
 
 
 

80. ข้อใดเป็นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

 
 
 
 

81. สมศ.ไม่ประเมินข้อใด

 
 
 
 

82. หนังสือที่ได้รับจากภายนอก คือข้อใด

 
 
 
 

83. การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก 3 ข้อ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

84. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู คือข้อใด

 
 
 
 

85. ข้อใดไม่เป็น “พัสดุ” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 
 
 

86. หนังสือภาษาต่างประเทศ ใช้กระดาษชนิดใด

 
 
 
 

87. เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพมีกี่ประเภท

 
 
 
 

88. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 จำนวนกี่ฉบับ วงเงินเท่าไหร

 
 
 
 

89. การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ

 
 
 
 

90. สภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติ พ.ร.ก. การเงิน 3 ฉบับ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 วงเงินกู้เท่าไหร่

 
 
 
 

91. ครูนำรูปนักเรียนหลับ ขณะที่สอนออนไลน์ แคปหน้าจอไปโพสต์ลงเฟชบุค ถือว่าเป็นความผิดจรรยาบรรณใด

 
 
 
 

92. Are you still watching that program? What time ______?

 
 
 
 

93. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติคือใคร

 
 
 
 

94. เหตุการณ์ผู้เสียชีวิต 100กว่าศพ จากเหตุดินสไลด์เหมืองหยกในพม่า เกิดขึ้นที่เมืองใดของประเทศพม่า

 
 
 
 

95. วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ตรงกับวันที่เท่าใด

 
 
 
 

96. การบังคับ ขู่เข็ญ หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร มีโทษตามข้อใด

 
 
 
 

97. สถาบันการอาชีวศึกษาอาจแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

98. ข้าราชการครูมีสิทธิลาคลอดบุตรครั้งหนึ่งรวมแล้วไม่เกินระยะเวลากี่วัน

 
 
 
 

99. ตามทฤษฏีภูเขาน้ำแข็ง “ความรู้ (Knowledge)” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

100. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับข้อใด