แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา ชุดที่ 1 ภาค ก จำนวน 100 ข้อ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเสมือนจริง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 100 ข้อ

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบเสมือนจริง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ชุดที่ 1
** จำนวน 100 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย

 
 
 
 

2. Are you still watching that program? What time ______?

 
 
 
 

3. สมาชิกคุรุสภามีกี่ประเภท

 
 
 
 

4. “หอสูงชมเมือง” หรือ “หอโหวด” ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด

 
 
 
 

5. อักษรเบลมีกี่จุด

 
 
 
 

6. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 จำนวนกี่ฉบับ วงเงินเท่าไหร

 
 
 
 

7. วัดประจำพระสังฆราชองค์ปัจจุบันคือวัดใด //ณ พ.ศ. 2563

 
 
 
 

8. “กศจ.” มีใครเป็นประธาน

 
 
 
 

9. มาตรฐานการปฏิบัติตนสอดคล้องกับข้อใด

 
 
 
 

10. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกระทําได้กี่วิธี

 
 
 
 

11. ข้อใดจัดเป็นเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ

 
 
 
 

12. แนวคิดเรื่องสมรรถนะ มักมีการอธิบายด้วยโมเดลใด

 
 
 
 

13. แชมป์ พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2019/20 คือทีมใด

 
 
 
 

14. ข้าราชการครูที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน มีสิทธ์ลาบวชได้ไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

15. “ประเพณีวิ่งควาย” เป็นประเพณีของจังหวัดใด

 
 
 
 

16. ข้อใดไม่จัดอยู่ในความหมายของ “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล”

 
 
 
 

17. จิ้มก้อง ในภาษาจีนหมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

18. A: I can’t talk to you right now. You can see I’m very busy.
B: OK. I ______________ back in about half an hour.

 
 
 
 

19. หนังสือภาษาต่างประเทศ ใช้กระดาษชนิดใด

 
 
 
 

20. ให้สภาสถาบันสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน เสนอต่อข้อใด

 
 
 
 

21. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคืออะไร

 
 
 
 

22. ประเทศไทยได้อะไรจากการเข้าร่วม PISA

 
 
 
 

23. วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป คือวันอะไร

 
 
 
 

24. “จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ” เป็นนโยบายและจุดเน้นของการศึกษาระดับใด

 
 
 
 

25. สมศ.ไม่ประเมินข้อใด

 
 
 
 

26. ข้อใดเป็นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

 
 
 
 

27. ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติศัพท์ “New normal” หมายถึง ข้อใด

 
 
 
 

28. คะแนน 69 จะได้เกรดอะไร

 
 
 
 

29. การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางให้แบ่งอย่างไร

 
 
 
 

30. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรียกโดยย่อว่าอะไร

 
 
 
 

31. การเรียนการสอนในช่วง COVID-19 “กรณีพื้นที่ไม่ปลอดภัยจะใช้เป็นการเรียนรู้หลักของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์” คือการเรียนรูปแบบใด

 
 
 
 

32. แกงโฮะ เป็นอาหารทางภาคใด

 
 
 
 

33. บูรณาการ หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

34. ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรไทย คนปัจจุบันคือใค //ณ พ.ศ. 2563

 
 
 
 

35. อัตราค่าธรรมเนียม ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับละกี่บาท

 
 
 
 

36. มูลนิธิคุณพุ่มฯ มอบทุนการศึกษา “เด็กออทิสติก-เด็กพิการ” ทุนละกี่บาท

 
 
 
 

37. ยาต้านไวรัสที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันมีชื่อว่าอะไร //ณ 13 กรฎาคม 2563

 
 
 
 

38. การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ

 
 
 
 

39. ข้อใดไม่เป็น “พัสดุ” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 
 
 

40. การลามีกี่ประเภท

 
 
 
 

41. ตามทฤษฏีภูเขาน้ำแข็ง “ความรู้ (Knowledge)” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

42. เจเนอเรชั่นอัลฟ่า คือเด็กที่เกิดในช่วงปีใด

 
 
 
 

43. ข้อใดไม่เป็นการแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

 
 
 
 

44. การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก 3 ข้อ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

45. ข้อใดเป็นมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

 
 
 
 

46. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับข้อใด

 
 
 
 

47. ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนคือประเทศใด

 
 
 
 

48. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติคือใคร

 
 
 
 

49. เหตุการณ์ผู้เสียชีวิต 100กว่าศพ จากเหตุดินสไลด์เหมืองหยกในพม่า เกิดขึ้นที่เมืองใดของประเทศพม่า

 
 
 
 

50. องค์กรใดปฏิเสธผลิตภัณฑ์กะทิและมะพร้าวจากไทย

 
 
 
 

51. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ ก.ค.ศ.

 
 
 
 

52. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม

 
 
 
 

53. หนังสือที่ได้รับจากภายนอก คือข้อใด

 
 
 
 

54. ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

55. ทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริต ตรงกับมรรคมีองค์ 8 ข้อใด

 
 
 
 

56. สถาบันการอาชีวศึกษา เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านใด

 
 
 
 

57. ตั้งใจงดเว้นจากการดื่มสุรา คือศีล 5 ข้อใด

 
 
 
 

58. What do you plan to do when________________ your course at college?

 
 
 
 

59. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาพักแรม

 
 
 
 

60. การบังคับ ขู่เข็ญ หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร มีโทษตามข้อใด

 
 
 
 

61. วันที่ 21 มิถุนายน เกิดเหตุการณ์อะไร

 
 
 
 

62. คุณครูห่วงใยนักเรียนที่ยากจน จึงพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา เป็นหลักธรรมใด

 
 
 
 

63. ครูประยุทธ์ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง ก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อใคร

 
 
 
 

64. ข้อใดเป็นมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

 
 
 
 

65. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู คือข้อใด

 
 
 
 

66. ครูนำรูปนักเรียนหลับ ขณะที่สอนออนไลน์ แคปหน้าจอไปโพสต์ลงเฟชบุค ถือว่าเป็นความผิดจรรยาบรรณใด

 
 
 
 

67. สภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติ พ.ร.ก. การเงิน 3 ฉบับ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 วงเงินกู้เท่าไหร่

 
 
 
 

68. ธรรมแห่งความสำเร็จในการทำงาน คือข้อใด

 
 
 
 

69. ข้อใดไม่ใช่การประเมินผลเพื่อนำไปตัดสินการเรียนรายวิชา

 
 
 
 

70. แรม 1 ค่ำ เดือน 8 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

71. ข้อใดไม่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน

 
 
 
 

72. ข้อใดไม่ใช่ตําแหน่งทางวิชาการ ของ “คณาจารย์ประจํา” ซึ่งสอนชั้นปริญญาใน้สถาบันการอาชีวศึกษา

 
 
 
 

73. วันหยุดพิเศษ ชดเชยวันสงกรานต์ 2563 ตรงกับวันที่เท่าใด

 
 
 
 

74. ข้าราชการครูมีสิทธิลาคลอดบุตรครั้งหนึ่งรวมแล้วไม่เกินระยะเวลากี่วัน

 
 
 
 

75. วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

 
 
 
 

76. ข้อใดคือการถนอมอาหาร

 
 
 
 

77. ครูเป็นหนี้สถาบันการเงินใดมากที่สุด

 
 
 
 

78. บุคคลตามข้อใด ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพก็ได้

 
 
 
 

79. “จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน” เป็นนโยบายและจุดเน้นของการศึกษาระดับใด

 
 
 
 

80. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา

 
 
 
 

81. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 มี 4 ด้าน ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

82. ในกรณีที่กรรมการสภาสถาบันพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ แต่วาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่ากี่วัน ไม่ต้องดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้

 
 
 
 

83. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง

 
 
 
 

84. ข้อใดกระทำในช่วงเวลาต่างจากพวก

 
 
 
 

85. เด็กด้อยโอกาสแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

 
 
 
 

86. Why are you putting on your coat? ______________ somewhere?

 
 
 
 

87. ลิงเก็บลูกมะพร้าว เป็นอะไร

 
 
 
 

88. กศจ. มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด จำนวนกี่ข้อ

 
 
 
 

89. เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพมีกี่ประเภท

 
 
 
 

90. ครูเพ็ญศรีไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเองมีสิทธิในการสอน เพื่อสอนพิเศษให้สถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่ง ครูเพ็ญศรีจะมีความผิดอย่างไร

 
 
 
 

91. สถาบันการอาชีวศึกษาอาจแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

92. ข้อใดไม่เป็นโรคต้องห้ามในการเข้ารับราชการ ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

 
 
 
 

93. ความผิดใดจัดว่าเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งไม่ต้องมีการสอบสวน

 
 
 
 

94. กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยในวันใด

 
 
 
 

95. We must do something soon, before ________ too late.

 
 
 
 

96. ครูทำกระผิดผู้ปกครองสามารถยื่นเรื่องเอาผิดที่ใคร

 
 
 
 

97. วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ตรงกับวันที่เท่าใด

 
 
 
 

98. การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ควรจัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างไร

 
 
 
 

99. ID plan คืออะไร

 
 
 
 

100. ส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาข้อใด ไม่มีตำแหน่งผู้อํานวยการ