หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ข้อสอบภาค ข (วิชาการศึกษา)

แนวคิดหลักการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์ มีลักษณะอย่างไร

 
 
 
 

2.

ข้อใดไม่ใช่หลักการของโครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในหลักสูตร ปวช.

 
 
 
 

3.

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 
 

4.

ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

5.

ข้อใดไม่ใช่ องค์ประกอบของสมรรถนะอาชีพ

 
 
 
 

6.

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต้องสอดคล้องกับสิ่งใด

 
 
 
 

7.

ระดับ ปวช. มีจํานวนหน่วยกิตรวมเท่าใด ในระยะเวลาการศึกษา 6 ภาคเรียน

 
 
 
 

8.

หลักสูตรแบบสหสัมพันธ์ มีลักษณะอย่างไร

 
 
 
 

9.

ข้อใดไม่จัดเป็นระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา

 
 
 
 

10.

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ใน 1 ภาคเรียนปกติ ให้มีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล กี่สัปดาห์

 
 
 
 

11.

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  1 หน่วยกิต เท่ากับ กี่ชั่วโมง

 
 
 
 

12.

ข้อใดเป็นรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่นิยมนำมาใช้ประเมินหลักสูตรมากที่สุด

 
 
 
 

13.

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม  1 หน่วยกิต เท่ากับ กี่ชั่วโมง

 
 
 
 

14.

ข้อใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบของหลักสูตร

 
 
 
 
 

15.

ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาใดไม่จัดอยู่ในประเภทอุตสาหกรรม

 
 
 
 

16.

การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน ระดับ ปวช. รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับกี่ชั่วโมง

 
 
 
 

17.

ข้อใดไม่ใช้ข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับ ปวช.

 
 
 
 

18.

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรควรจัดทำขั้นตอนใดเป็นลำดับแรก

 
 
 
 

19.

ข้อใดไม่ใช่ หลักการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

 
 
 
 

20.

โครงสร้างหลักสูตร ระดับ ปวช. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง มีจำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่ากี่หน่วยกิต

 
 
 
 

21.

ปัจจุบันหลักสูตรอาชีวศึกษาเป็นหลักสูตรแบบใด

 
 
 
 

22.

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย  1 หน่วยกิต เท่ากับ กี่ชั่วโมง

 
 
 
 

23.

การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน ระดับ ปวช. การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 1 หน่วยกิต เท่ากับกี่ชั่วโมง

 
 
 
 

24.

ข้อใดไม่ใช่ รูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช.

 
 
 
 

25.

ข้อใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร

 
 
 
 
 

26.

โครงสร้างหลักสูตร ระดับ ปวส. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ มีจำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่ากี่หน่วยกิต

 
 
 
 

27.

โครงสร้างหลักสูตร ระดับ ปวช. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ มีจำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่ากี่หน่วยกิต

 
 
 
 

28.

วัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระดับใด

 
 
 
 

29.

การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน ระดับ ปวช. รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย 1 หน่วยกิต เท่ากับกี่ชั่วโมง

 
 
 
 

30.

หลักสูตรแบบสัมพันธ์วิชา มีลักษณะอย่างไร

 
 
 
 

31.

หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชา มีลักษณะอย่างไร

 
 
 
 

32.

การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน ระดับ ปวช. การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ 1 หน่วยกิต เท่ากับกี่ชั่วโมง

 
 
 
 

33.

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  1 หน่วยกิต เท่ากับ กี่ชั่วโมง

 
 
 
 

34.

โครงสร้างหลักสูตร ระดับ ปวส. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง มีจำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่ากี่หน่วยกิต

 
 
 
 

35.

ข้อใดเป็นปรัชญาการศึกษาที่นำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา

 
 
 
 

36.

ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562

 
 
 
 

37.

ระดับ ปวส. มีจํานวนหน่วยกิตรวมเท่าใด ในระยะเวลาการศึกษา 4 ภาคเรียน

 
 
 
 

38.

ข้อใดคือความหมายของสมรรถนะ

 
 
 
 

39.

ระดับ ปวช. การจัดอัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ เป็นเท่าใด

 
 
 
 

40.

ข้อใดไม่ใช่ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

 
 
 
 

41.

การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน อย่างน้อยประกอบด้วยกี่ด้าน

 
 
 
 

42.

ระดับ ปวส. การจัดอัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ เป็นเท่าใด

 
 
 
 

43.

การสําเร็จการศึกษา ต้องได้จํานวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้าง ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และผ่าน การประเมินตามข้อใด

 
 
 
 

44.

การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน ระดับ ปวช. รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับกี่ชั่วโมง

 
 
 
 

45.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 กำหนดให้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ตามระเวลาในข้อใด

 
 
 
 

46.

ข้อใดคือหัวใจของการนำหลักสูตรไปใช้

 
 
 
 

47.

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษากำหนดคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชาและสาขาวิชาต้องครอบคลุมอย่างน้อยกี่ด้าน

 
 
 
 

48.

การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการ ตามข้อใด

 
 
 
 

49.

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็นกี่ลักษณะ

 
 
 
 

50.

ข้อใดไม่เป็นการจัดระดับ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน