การพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ภาค ข (วิชาการศึกษา)

การพัฒนาผู้เรียน
การพัฒนาผู้เรียน

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – การพัฒนาผู้เรียน
** จำนวน 30 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการพัฒนาผู้เรียน (Student Development)

 
 
 
 

2. “ทวิภาคี” คือข้อใด

 
 
 
 

3. คุณวุฒิวิชาชีพ หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

4. การกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Smart & Smile) ข้อใดไม่จัดว่าเป็น Smart

 
 
 
 

5. ข้อใดไม่ใช่ทักษะการสื่อสาร

 
 
 
 

6. ข้อใดไม่เป็นวัตถุประสงค์ของทวิศึกษา

 
 
 
 

7. ข้อใดไม่ใช่ทักษะการคิดขั้นสูง

 
 
 
 

8. IoT ย่อมาจากข้อใด

 
 
 
 

9. กำเนิดลูกเสือไทยขึ้นในรัชกาลใด

 
 
 
 

10. ข้อใดคือ ความหมายของการพัฒนาผู้เรียน (Student Development)

 
 
 
 

11. คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิประเภทวิชา และสาขาวิชาต่างๆ จะต้องครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ข้อใดไม่ใช

 
 
 
 

12. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย กี่มาตรฐาน กี่ประเด็นการประเมิน

 
 
 
 

13. ใครมีลักษณะนิสัยอยู่อย่างพอเพียง

 
 
 
 

14. ในการจัดการอาชีวศึกษามีค่านิยมที่เป็นเป้าหมายหลักในการปลูกฝังที่สําคัญ 4 ประการ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 
 

15. การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมดุล ต้องคำนึงถึงข้อใดเป็นหลัก

 
 
 
 

16. ข้อใดไม่เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา 

 
 
 
 

17. การกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Smart & Smile) ข้อใดไม่จัดว่าเป็น Smile

 
 
 
 

18. นักเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ประดิษฐ์ “จักรยานขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” เพื่อเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ต้องลงสมัครประเภทใด

 
 
 
 

19. “หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น” จัดเป็นการศึกษาระดับใด

 
 
 
 

20. ใครมีลักษณะนิสัยมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน

 
 
 
 

21. ใครมีลักษณะนิสัยใฝ่ดี

 
 
 
 

22. ใครมีลักษณะนิสัยใฝ่เรียนรู้

 
 
 
 

23. ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกเว้นข้อใด

 
 
 
 

24. รูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

25. “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ” ตรงกับวันที่เท่าใด

 
 
 
 

26. นักเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ประดิษฐ์ “หมวกกันน็อกป้องกันไวรัสโควิด-19” เพื่อเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ต้องลงสมัครประเภทใด

 
 
 
 

27. หลักสูตรฐานสมรรถนะ หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

28. เน้นอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย เป็นทักษะของนักเรียนระดับใด

 
 
 
 

29. “ทวิศึกษา” คือข้อใด

 
 
 
 

30. หลักสูตรระยะสั้นแต่ละหลักสูตร ต้องมีผู้เรียนกลุ่มละกี่คน