การพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ภาค ข (วิชาการศึกษา)

การพัฒนาผู้เรียน
การพัฒนาผู้เรียน

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – การพัฒนาผู้เรียน
** จำนวน 30 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. ข้อใดไม่เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา 

 
 
 
 

2. ใครมีลักษณะนิสัยอยู่อย่างพอเพียง

 
 
 
 

3. “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ” ตรงกับวันที่เท่าใด

 
 
 
 

4. หลักสูตรระยะสั้นแต่ละหลักสูตร ต้องมีผู้เรียนกลุ่มละกี่คน

 
 
 
 

5. “หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น” จัดเป็นการศึกษาระดับใด

 
 
 
 

6. ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกเว้นข้อใด

 
 
 
 

7. หลักสูตรฐานสมรรถนะ หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

8. ข้อใดคือ ความหมายของการพัฒนาผู้เรียน (Student Development)

 
 
 
 

9. การกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Smart & Smile) ข้อใดไม่จัดว่าเป็น Smart

 
 
 
 

10. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการพัฒนาผู้เรียน (Student Development)

 
 
 
 

11. “ทวิศึกษา” คือข้อใด

 
 
 
 

12. ใครมีลักษณะนิสัยใฝ่ดี

 
 
 
 

13. การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมดุล ต้องคำนึงถึงข้อใดเป็นหลัก

 
 
 
 

14. ข้อใดไม่ใช่ทักษะการคิดขั้นสูง

 
 
 
 

15. เน้นอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย เป็นทักษะของนักเรียนระดับใด

 
 
 
 

16. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย กี่มาตรฐาน กี่ประเด็นการประเมิน

 
 
 
 

17. กำเนิดลูกเสือไทยขึ้นในรัชกาลใด

 
 
 
 

18. “ทวิภาคี” คือข้อใด

 
 
 
 

19. ข้อใดไม่เป็นวัตถุประสงค์ของทวิศึกษา

 
 
 
 

20. ใครมีลักษณะนิสัยมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน

 
 
 
 

21. นักเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ประดิษฐ์ “หมวกกันน็อกป้องกันไวรัสโควิด-19” เพื่อเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ต้องลงสมัครประเภทใด

 
 
 
 

22. ในการจัดการอาชีวศึกษามีค่านิยมที่เป็นเป้าหมายหลักในการปลูกฝังที่สําคัญ 4 ประการ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 
 

23. นักเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ประดิษฐ์ “จักรยานขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” เพื่อเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ต้องลงสมัครประเภทใด

 
 
 
 

24. ข้อใดไม่ใช่ทักษะการสื่อสาร

 
 
 
 

25. IoT ย่อมาจากข้อใด

 
 
 
 

26. การกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Smart & Smile) ข้อใดไม่จัดว่าเป็น Smile

 
 
 
 

27. รูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

28. คุณวุฒิวิชาชีพ หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

29. ใครมีลักษณะนิสัยใฝ่เรียนรู้

 
 
 
 

30. คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิประเภทวิชา และสาขาวิชาต่างๆ จะต้องครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ข้อใดไม่ใช