แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สอศ.

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สอศ.

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ว 22 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

ภาค ก

1. สรุป สังคม / เศรฐกิจ / การเมือง / เหตุการณ์ปัจจุบัน

2. โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

4. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

5. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

6. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

7. พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

8. ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

10. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

11.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

11.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)

12. พ.ร.บ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 2536 2543 2545 2546 2550 2553

13. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

14. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

15. พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

16. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาค ข

1. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา / นางสาวตรีนุช เทียนทอง, ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ

2. การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผน

3. นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ กิจกรรม

4. หลักการ SWOT PMQA TUNA model

5. หลักวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก 7s 4m

6. Tows Metrix

7. Smart Model , Balance Score Card, SIPOC