แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สอศ.

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สอศ.

1. สรุป สังคม / เศรฐกิจ / การเมือง / เหตุการณ์ปัจจุบัน

2. โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

4. พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

5. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

9. ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

10. พ.ร.บ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 2535 2536 2543 2545 2546 2550 2553 2563

11. พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

12. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

13. การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน

14. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

15. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561