แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สอศ.

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สอศ.

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

1. สรุป สังคม / เศรฐกิจ / การเมือง / เหตุการณ์ปัจจุบัน

2. โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

4. พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

5. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

6. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

7. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

8. พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

9.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

9.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)

10. ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

11. พ.ร.บ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 2536 2543 2545 2546 2550 2553

12. พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

13. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

14. การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน

15. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

16. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561