แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา (สอศ.)

เตรียมสอบครูอาชีวะ แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก
ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา (สอศ.)

ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับครวามประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

แนวข้อสอบเสมือนจริง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ชุดที่ 1 //100 ข้อ

แนวข้อสอบเสมือนจริง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ชุดที่ 2 //100 ข้อ

แนวข้อสอบเสมือนจริง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ชุดที่ 3 //100 ข้อ

1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

1.1 สังคม / เศรฐกิจ / การเมือง / เหตุการณ์ปัจจุบัน

1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

1.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

2.1 วินัยและการรักษาวินัย

2.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

2.3 มาตรฐานวิชาชีพ

2.4 จรรยาบรรวิชาชีพ

2.5 สมรรถนะวิชาชีพ

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

1.4 การพัฒนาผู้เรียน

1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน

1.6 การวิจัยทางการศึกษา

1.7 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

ในส่วนนี้ไปติวกันเอาเองครับ เอกใครเอกมัน !!

ตามประกาศมีคะแนนเพียงแค่ 50 คะแนนของ ภาค ข เท่านั้น

หมายความว่าถ้าคุณทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการศึกษาได้เยอะ

แต่วิชาเอกไม่เก่งก็ยังมีโอกาส ได้เกิน 60 คะแนน ขอให้โชคดีทุกท่านครับ ( ͡❛ ͜ʖ ͡❛)✌