แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา (สอศ.)

เตรียมสอบครูอาชีวะ แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก
ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา (สอศ.)

1. ภาค ก (ความรู้ทั่วไป / เหตุการณ์ปัจจุบัน)

 1. สังคม / เศรฐกิจ / การเมือง / เหตุการณ์ปัจจุบัน
 2. นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 200 ข้อ
 3. วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย

2. ภาค ก (กฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 // 50 ข้อ
 2. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 // 50 ข้อ
 3. พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 // 50 ข้อ
 4. พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 // 50 ข้อ
 5. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 // 50 ข้อ
 6. พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
 7. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 8. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 9. พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
 10. พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 11. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
 12. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 2559
 13. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3. ภาค ก (ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู)

 1. วินัยและการรักษาวินัย
 2. คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
 3. มาตรฐานวิชาชีพ
 4. จรรยาบรรวิชาชีพ
 5. สมรรถนะวิชาชีพ

4. ภาค ข (วิชาการศึกษา)

 1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 2. หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 4. การพัฒนาผู้เรียน
 5. การบริหารจัดการชั้นเรียน
 6. การวิจัยทางการศึกษา
 7. สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 8. การวัดและประเมินผลการศึกษา

5. ภาค ข (วิชาเอก)

ในส่วนนี้ไปติวกันเอาเองครับ เอกใครเอกมัน !!

ตามประกาศมีคะแนนเพียงแค่ 50 คะแนนของ ภาค ข เท่านั้น

หมายความว่าถ้าคุณทำ 4 หัวข้อข้างบนได้ แต่วิชาเอกไม่เก่งก็ยังมีโอกาสได้สูง