ข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา #Update 2563

ข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา #Update 2563

สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอำนาจและหน้าที่ประการหนึ่งในการกำหนดมาตรฐาน พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนวินิจฉัย ตีความปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว หนังสือ “ข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดพิมพ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิงในการปฏิบัติงานด้านวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ประกอบด้วยข้อกำหนดในเรื่องวินัย หลักเกณฑ์และวิธีการ การดำเนินการทางวินัย การสั่งลงโทษ การรายงานการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พร้อมด้วยกรณีศึกษาตามมติของ ก.ค.ศ. และตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

สำนักงาน ก.ค.ศ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนราชการ กศจ. สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น

สำนักงาน ก.ค.ศ.
มีนาคม 2562

คลิ๊กเพื่ออ่านเอกสารฉบับเต็ม 216 หน้า