กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 14,510 อัตรา

กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 14,510 อัตรา
กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 14,510 อัตรา

โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) วงเงินไม่เกิน 2,701.87 ล้านบาท โดยกรมการปกครองดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเก็บข้อมูลรายเดือน 12 เดือน 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 คน 14,510 คน อัตราเดือนละ 15,000 บาท ดำเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค.63 – ก.ย.64 ทำให้เกิดการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน เกิดการจ้างงานทั่วประเทศ รวมทั้งสามารถจัดทำฐานข้อมูลแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ทุกระดับ

1.คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครคัดเลือกฯ มีดังต่อไปนี้

1.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (15 กันยายน พ.ศ.2563)
(3) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
(4) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามทะเบียนราษฎรในตำบลนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (15 กันยายน พ.ศ.2563)

1.2 ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

2.ระยะเวลาการจ้าง จำนวน 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 )

3.กรอบอัตรารวมทั่วประเทศ (ตำบลละ 2 อัตรา จำนวน 7,255 ตำบล) : 14,510 อัตรา

4.สถานที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอ และจัดเก็บข้อมูล ณ พื้นที่ตำบล อำเภอ รวมทั้งพื้นที่อื่นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

5.อัตราค่าจ้างเหมาบริการ อัตราค่าจ้างเหมาบริการคนละ 15,000 บาทต่อเดือน (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (กรณีไม่มาปฏิบัติงานในวันใด ให้หักค่าจ้างออกตามจำนวนวันที่ไม่มาปฏิบัติงาน โดยวิธีการคิดคำนวณหักค่าจ้างเฉลี่ยต่อวันทำการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามรายละเอียดการจ้าง)

6.วิธีการรับสมัครคัดเลือก : ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการปกครองอำเภอโดยรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2563 ในเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก

คลิ๊กอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

หนังสือ มท 0305.1 ว 4951 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

– จำนวนกรอบอัตราลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

– คำสั่งจังหวัด คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงาน ระดับจังหวัด