อุทยานแห่งชาติออบหลวง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา และลูกจ้างเหมาบริการ 29 อัตรา +TOR

อุทยานแห่งชาติออบหลวง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา และลูกจ้างเหมาบริการ 29 อัตรา +TOR
อุทยานแห่งชาติออบหลวง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา และลูกจ้างเหมาบริการ 29 อัตรา +TOR

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) ลูกจ้างชั่วคราว

1.1) นักวิชาการป่าไม้ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

 • วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์) หรือคุณวุฒิที่สำนักงาน ก.พ.รับรองให้ทางวนศาสตร์

1.2) นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

 • วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

1.3) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

 • วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

1.4) พนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

 • วุฒิปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

1.5) ช่างศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

 • วุฒิปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2) บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานในส่วนราชการ “อนุรักษ์และป้องกันรักษาป่าจำนวน” 29 อัตรา

 • เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่ระบุวุฒิการศึกษา)

3) พนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
***เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 7,500 บาท (ไม่ระบุจำนวนอัตราและวุฒิการศึกษา)

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 11 กันยายน 2563
  -ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าข้าม วันที่ 12 กันยายน 2563
 • ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ณ อุทยานแห่งชาติออบหลวง วันที่ 13 กันยายน 2563

คล๊กอ่านประกาศรับสมัคร