หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครเข้ารับราชการ 97 อัตรา

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครเข้ารับราชการ 97 อัตรา
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครเข้ารับราชการ 97 อัตรา

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 97 อัตรา

รายละเอียด

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่งประจำ (ชกท.091) ศสพ.(อัตรา สิบเอก) โดยจะต้องเข้ารับการฝึกปรับพื้นฐานกำลังพลบรรจุใหม่และเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพื้นฐานของหน่วยรบพิเศษ รวมระยะเวลา 10 เดือน แล้วเลือกบรรจุลงในหน่วยต่าง ๆในสังกัดของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

คุณสมบัติทั่วไป

1.1รับสมัครเฉพาะเพศชาย มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทย มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
1.2 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ โดยอยู่ในกองประจำการจนครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ หรือ สด.8)) อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์นับถึง 31 ธันวาคม 2535 (ผู้ที่เกิดก่อนวันที่1 พฤศจิกายน 2545 – 31 ธันวาคม 2535)
1.3 บุคคลพลเรือนอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และไม่เกิน28 ปีบริบูรณ์นับถึง 31 ธันวาคม 2535 (ผู้ที่เกิดก่อน 3 พฤศจิกายน 2545 – 31 ธันวาคม 2535)สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2535 – 2542) ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 จะรับสมัครเฉพาะผู้ที่คณะกรรมการตรวจเลือกลงความเห็นใน สด.43 ระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 (ร่างกายสมบูรณ์ดี) เท่านั้น
1.4 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร และได้รับระเบียนแสดงผลการเรียนเรียบร้อยแล้วในวันสมัคร (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา) หากตรวจพบในภายหลังว่าสำเร็จการศึกษาหลังวันยื่นใบสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัครและจะไม่พิจารณาคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามประกาศนี้
1.5 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหน่วยรบพิเศษ โดยต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76/79 เซนติเมตร โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายจากคณะกรรมการรับสมัครของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเท่านั้นและถือเป็นที่สุด
1.6 งดรับทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563และนายทหารประทวนกองหนุนที่ออกจากราชการทุกกรณี
1.7 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การบรรจุ การโอนและการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2529 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.8 ต้องเป็นผู้ที่มีวิทยฐานะและคุณลักษณะถูกต้องตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.9 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
1.10 ไม่อยู่ในสมณะเพศ
1.11 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.12 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
1.13 ไม่เป็นโรค หรือสภาพร่างกาย และจิตใจ ที่ขัดต่อการรับราชการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความในมาตรา 41 และมาตรา 51แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 หรือมีโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือมีสภาพร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ)
1.14 ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า เมื่อแต่งกายชุดกีฬาตามที่กองทัพบกกำหนด (เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นกางเกงกีฬาขาสั้น ถุงเท้าและรองเท้ากีฬา) หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบก ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ) ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
1.15 ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด และไม่เจาะหู, ตาไม่บอดสี อื่นๆ ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการ
1.16 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญาต้องโทษจำคุก (จำคุกจริง) เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัคร และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกได้ในภายหลังและหากตรวจสอบพบในภายหลังจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่บรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ รวมทั้งจะฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
1.17 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในหน่วยงานของรัฐมาก่อน
1.18 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นผู้เสพ หรือผู้ค้าหรือผู้ให้การสนับสนุน จึงขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่บรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้
1.19 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ
1.20 ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด หากสามารถสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวนในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้จะเรียกร้องใช้สิทธิเกินกว่าคุณวุฒิที่กำหนดมิได้

วิธีการสมัคร

  • ผู้สมัครสามารถ Download ระเบียบการรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563และสามารถกรอกข้อมูลประกอบการสมัครสอบทางเว็บไซต์ของหน่ วยบัญชาการสงครามพิเศษ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2563
  • ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลไว้นำมาสมัครที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม-2 กันยายน 2563 (แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1)) ภายในค่ายสมเด็จ พระนารายณ์มหาราชสอบถามโทร.0-3641-3412

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

กรอกใบสมัคร