โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา

โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา
โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 45 บาท/ชั่วโมง (จ้างวันละ 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาพัก)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เพศชาย / เพศหญิง
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย

2.ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 45 บาท/ชั่วโมง (จ้างวันละ 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาพัก)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เพศชาย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย

3.ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 45 บาท/ชั่วโมง (จ้างวันละ 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาพัก)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เพศชาย / เพศหญิง
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

4.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 45 บาท/ชั่วโมง (จ้างวันละ 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาพัก)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เพศชาย (อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์)
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่ต่ำกว่านี้
 • ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท ทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

5.ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 73 บาท/ชั่วโมง (จ้างวันละ 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาพัก)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เพศชาย / เพศหญิง
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค

ศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

6.ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 70 บาท/ชั่วโมง (จ้างวันละ 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาพัก)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เพศชาย / เพศหญิง
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลาย สาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว

7.ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 70 บาท/ชั่วโมง (จ้างวันละ 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาพัก)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เพศชาย / เพศหญิง
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์

วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อสอบคัดเลือก ขอแบบฟอร์มใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี โรงพยาบาลสิงห์บุรี หรือดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 1 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี โรงพยาบาลสิงห์บุรี

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร