โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 อัตรา

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 อัตรา
โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 อัตรา

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน: 13,300 บาท

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2) เจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี

4) นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 4 อัตรา เงินเดือน 17,140 บาท

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.)

วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 24-31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร