สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 133 อัตรา

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 133 อัตรา
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 133 อัตรา

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 133 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • นักจัดการงานทั่วไป เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
 • นักทรัพยาการบุคคล เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
 • นักวิชาการพัสดุ เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
 • นักวิชาการเงินและบัญชี เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์)
 • นิติกร เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีสาขานิติศาสตร์)
 • นิติกร (คนพิการ) เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีสาขานิติศาสตร์)
 • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.ทุกสาขา)
 • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.ทุกสาขา)
 • นักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)

รายละเอียด

 1. สํานักงานเลขานุการกรม จํานวน 6 ตําแหน่ง (รวม 22 อัตรา) ดังนี้
  1.1 ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
  1.2 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 4 อัตรา
  1.3 ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
  1.4 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา
  1.5 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 7 อัตรา
  1.6 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 2 อัตรา
 2. กองกฎหมาย จํานวน 3 ตําแหน่ง (รวม 7 อัตรา) ดังนี้
  2.1 ตําแหน่งนิติกร จํานวน 3 อัตรา
  2.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 1 อัตรา
  2.3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 3 อัตรา
 3. กองกํากับและตรวจสอบ จํานวน 3 ตําแหน่ง (รวม 21 อัตรา) ดังนี้
  3.1 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 12 อัตรา
  3.2 ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
  3.3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 7 อัตรา
 4. กองข่าวกรองทางการเงิน จํานวน 4 ตําแหน่ง (รวม 13 อัตรา) ดังนี้
  4.1 ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
  4.2 ตําแหน่งนิติกร จํานวน 9 อัตรา
  4.3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 1 อัตรา
  4.4 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 1 อัตรา
 5. กองคดี 1 จํานวน 2 ตําแหน่ง (รวม 5 อัตรา) ดังนี้
  5.1 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 2 อัตรา
  5.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 3 อัตรา
 6. กองคดี 2 จํานวน 3 ตําแหน่ง (รวม 13 อัตรา) ดังนี้
  6.1 ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
  6.2 ตําแหน่งนิติกร จํานวน 6 อัตรา
  6.3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 6 อัตรา
 7. กองคดี 3 จํานวน 4 ตําแหน่ง (รวม 11 อัตรา) ดังนี้
  7.1 ตําแหน่งนิติกร จํานวน 5 อัตรา
  7.2 ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
  7.3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 3 อัตรา
  7.4 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 1 อัตรา
 8. กองคดี 4 จํานวน 2 ตําแหน่ง (รวม 7 อัตรา) ดังนี้
  8.1 ตําแหน่งนิติกร จํานวน 6 อัตรา
  8.2 ตําแหน่งนิติกร (คนพิการ) จํานวน 1 อัตรา
 9. กองความร่วมมือระหว่างประเทศ จํานวน 4 ตําแหน่ง (รวม 6 อัตรา) ดังนี้
  9.1 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 2 อัตรา
  9.2 ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
  9.3 ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) จํานวน 1 อัตรา
  9.4 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 1 อัตรา
 10. กองบริหารจัดการทรัพย์สิน จํานวน 4 ตําแหน่ง (รวม 21 อัตรา) ดังนี้
  10.1 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 2 อัตรา
  10.2 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 4 อัตรา
  10.3 ตําแหน่งนิติกร จํานวน 8 อัตรา
  10.4 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 7 อัตรา
 11. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 ตําแหน่ง (รวม 4 อัตรา) ดังนี้
  11.1 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 4 อัตรา
 12. กลุ่มตรวจสอบภายใน จํานวน 1 ตําแหน่ง (รวม 1 อัตรา) ดังนี้
  12.1 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 1 อัตรา
 13. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จํานวน 2 ตําแหน่ง (รวม 2 อัตรา) ดังนี้
  13.1 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 1 อัตรา
  13.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 1 อัตรา

วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่วันที่ 3-11 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถาม โทร.0-2219-3600 ต่อ 1006 หรือ 1009

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร