โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครพนักงานประกันสังคม 14 อัตรา

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครพนักงานประกันสังคม 14 อัตรา
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครพนักงานประกันสังคม 14 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1). นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 17,250 บาท

 • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม(กลาง) ระดับสำนักการแพทย์ เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

2). นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 17,250 บาท

 • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรี) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
 • ผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้

3). เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 13,225 บาท

 • ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (วุฒิ ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการบริหารทั่วไป
 • ผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้

4). เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวส. เงินเดือน 13,225 บาท

 • ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (วุฒิ ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการ
 • ผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

5). เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวส. เงินเดือน 13,225 บาท

 • ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (วุฒิ ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการ
 • ผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

6). เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช. เงินเดือน 10,810 บาท

 • ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วุฒิ ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ ทางบัญชี ทางเลขานุการ ทางการขายหรือทางใดทางหนึ่งที่คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม (กลาง) ระดับสำนักการแพทย์ เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

7). พนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช. เงินเดือน 10,810 บาท

 • ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วุฒิ ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ ทางบัญชี ทางเลขานุการ ทางการขายหรือทางใดทางหนึ่งที่คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม (กลาง) ระดับสำนักการแพทย์ เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

8). พยาบาลเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 10,810 บาท

 • ได้รับปริญญาบัตรทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

9). พนักงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 9,993 บาท

 • ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
 • ผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้

10). พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา เงินเดือน 9,993 บาท

 • ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
 • ผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้

***พนักงานช่วยเหลือคนไข้เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประกันสังคม จะได้รับสิทธิ ดังนี้

 • ได้รับชุดปฏิบัติงานปีละ 2 ชุด โดยต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานครบ 6 เดือน
 • ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเวรละ 50 บาท กรณีปฏิบัติงานเวรบ่ายและเวรดึก
 • ได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 1,500 บาท กรณีปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย เมื่อผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ของฝ่ายการพยาบาล
 • ได้รับค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา (โอที) ผลัดละ 360 บาท (8 ชั่วโมง)

วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 9) อาคาร 72พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 2289 7386ต่อ 7421

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร