โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ระดับ 3-5 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ **หลายอัตรา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าทํางานเป็น บุคลากรประจํา

ตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 3-5 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

จํานวน หลายอัตรา

รายได้ต่อเดือนเริ่มต้นประมาณ 15,060.-บาท และรายได้อื่นๆเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.วุฒิ ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
2.ไม่จํากัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
3.อายุไม่เกิน 35 ปี
การติดต่อยื่นใบสมัคร ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่าน http://www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob/
หรือติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกผ่าตัดเก่า 111 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-16.30 น.โทรศัพท์ 02-256-4408,02-256-5048