กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2563

กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงานราชการ
กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ เงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 8 ตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นทางจิตวิทยา
  • เป็นผู้พิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์การพิการ ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พศ 2555

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เงินเดือน 11,280 บาท จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้พิการตามประกาศกระกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์การพิการ ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พศ 2555

วิธีการรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ 4 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ ดังนี้

  1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคลกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 หรือหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ ตามตารางในประกาศ
  2. ส่งเอกสารทางโทรสาร หมายเลข 02 143 8828
  3. ส่งเอกสารทางอีเมล์ probation08@gmail.com
  4. สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บ www.probation.go.th

คลิ๊กอ่านประกาศฉบับเต็ม PDF

คลิ๊กอ่านประกาศฉบับเต็ม PDF